Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

.Brunnshög - Västra Hamnen

Västra Hamnen och Lund NE/Brunnshög är varandras motsatser som exploateringsområden.

 Där Västra Hamnen har Öresund och Turning Torso, där har Brunnshög motorvägen E22 och forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. 

Där Västra Hamnen har gång- och cykelbroar över vatten, har Brunnshög underfarter under E22:an. 

Västra Hamnen är byggd på utfyllnadsmassor medan Brunnshög byggs på jordbruksmark och kulturlager av högsta kvalitet.

Från Lund C tar resan till Anna Lindhs Plats i Västra Hamnen knappast länge tid än med eventuell spårvagn till Brunnshög. 

Det som studenterna i Lund tycker är sämst med att bo i studenthus på Vildanden eller Norra Fäladen är att det är så långt till stadskärnan. Det svaret får AF Bostäder regelmässigt i sina utvärderingar. Och ända är det i realiteten fråga om ganska små avstånd; till eventuella studentbostäder på Brunnshög blir avstånden i varje fall inte kortare. Det finns alltså en avståndskänslighet bland särskilt yngre som borde oroa risktagarna på Brunnshög.


 Om Västra Hamnen finns det aktuella uppgifter i två publikationer:

Västra Hamnen 2013 i siffror

Västra Hamnen 2031 ett hållbart och gott liv för alla

Ett axplock uppgifter om Västra Hamnen:

Antal färdiga bostäder aug. 2012: 4010

Total befolkning april 2013: 6 220

Antal förvärvsarbetande 2011: 11 738

Helårsstudenter på Malmö Högskola i Västra Hamnen: ca 10 300

De uppdaterade målen siktar mot 2031, 30 år efter bomässan Bo01 som var startskottet för Västra Hamnens omvandling från industriområde till blandad stad. År 2031 förväntas Västra Hamnen ha cirka 25 000 boende (drygt 10 000 lgh) och 25 000 förvärvsarbetande.

Slutsats: Vi kan konstatera att  det förväntade antalet som bor och arbetar i Västra Hamnen 2031 är det samma som man anges i Vision och Mål för Brunnshög när det är fullt utbyggt. Det som skiljer är proportionerna mellan boende och sysselsatta. Medan man i Västra Hamnen räknar med 50-50, så är andelen sysselsatta avsevärt större i Brunnshög. 

Överslagsmässig beräkning av andelen sysselsatta

Om man går till vad planförfattarna säger om utbyggnadstakten kan man få ett hum om vilka föreställningar man har om proportionerna mellan boende och sysselsatta på Brunnshög.  Som schablon för exploateringen anges:

- verksamheter 15 000 kvm BTA/år

-  bostäder 15 000 kvm BTA/år (motsvarar ca 150 lägenheter/år)

Utbyggnad i kvm BTA i Brunnshög ca 580 00 kvm BTA fram till 2030, vilket motsvarar ca hälften av den totala utbyggnaden i Brunnshög som förväntas tillkomma 30-40 år framåt. Totalt 1 000 000 kvm BTA till år 2050.

Schablonen ger 5000 lägenheter när Brunnshög är fullt utbyggt. Inget sägs om hushållsstorlekar. Om man antar 2 personer per lägenhet, handlar det om cirka 10 000 personer som kan förväntas bo i Brunnshög vid den tidpunkten.

Hur många arbetsplatser kan en utbyggnad med 500 000 kvm BTA förväntas ge? Här kan vi bara gissa. I dag räknar man med 25 kvm per sysselsatt (inklusive serviceytor mm). Det skulle ge 20 000 sysselsatta. (Den framtida rumsliga och tidsmässiga organisationen av arbetslivet  i spåren av att "allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras" är en öppen fråga som än mer ökar osäkerheten i antaganden om arbetsplatsernas ytkrav.)

Slutsats 

Med utgångspunkt från siffrorna om utbyggnadstakten, är en rimlig gissning att det handlar om storleksordningen 10 000 boende och 20 000 sysselsatta när området är fullt utbyggt, dvs 1/3 boende och 2/3 sysselsatta, totalt 30 000 - med det först om 30 - 40 år märk väl. Den som vet hur lokal kollektivtrafik vid den tidpunkten organiseras, får gärna räcka upp handen.  En sak vet vi med säkert, det är att då är spårvagnarna - om spårvägen verkligen byggdes - uttjänta långt tidigare.

PS Detta skrev vi innan vi börjat intressera oss för "kontorsrevolutionen", revidering alltså på gång.