Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

OLYCKSRISKER MED SPÅRVAGNAR

En fråga som förefaller helt bortglömd i diskussionen om spårväg eller inte är olycksriskerna. Ett skäl kan vara att få lundabor har personlig erfarenhet av att  "umgås" med spårvagnar och därför inte ägnar olycksriskerna någon nämnvärd eftertanke. Det ligger ju inte heller i spårvägsförespråkarnas intresse att föra det på tal.

Att olycksriskerna är en realitet visas i en viktig studie gjord av Trivector, daterad så sent som 2013-07-09. Det är välskriven och högst läsvärd studie på ca 80 sidor med en intressant metodik

Spårvagn och trafiksäkerhet - hur farliga är spårvagnar för oskyddade trafikanter?

 

Bilden visar hur det kan te sig på Sölvegatan i höjd med Kamprad DesignCentrum. Här är bilarna utestängda. Utmärkta siktförhållanden. Det kritiska torde vara tvärförbindelserna. För gångtrafikanter och cyklister finns inga andra hinder än eventuella ordningsregler: "Förbjudet att beträda gräsmattan".

Betrakta ånyo bilden ovan och placera in en bilväg på ömse sidor om spårvägen och res fasader längs trottoarerna. Då blir resultatet som på bilden nedan. Trafiksepareringen är maximal. Barriäreffekten högst påtaglig även utan staket.