Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 


 Hållplatserna som målområde för pendlare

I det följande visas ett annat sätt att gå fram på för att få underlag för en skattning av antalet resenärer som i maxtimmen tar spårvägen. Metoden går ut på att närmare undersöka respektive hållplats som målområde för regelbundna resenärer (pendlare) och att försöka fånga in alla för resvalet relevanta faktorer. Brunnshög är i första hand ett inpendlingsområde. Områdets tillgänglighet för inpendling från olika riktningar (startområden) måste självfallet beaktas, liksom av in- och utpendlingen spridning över dygnet. 

Det som gör prognoser extra svåra i vårt fall är att spårvägslinjen mellan Clemenstorget och ESS ska börja gå långt innan huvuddelen av bebyggelse som spårvägen ska betjäna är byggd. Föreslagna förtätningar av Ideon och Företagsstråket existerar än så länge bara i form av ramprogram. För Brunnshögs del är detaljplanearbetet för Solbjer i sin linda. För ett mindre delområde på Science Village Scandinavia (SVS) har nyligen ett vinnande arkitektförslag utsetts. För övrigt är Brunnshög ännu obebyggt bortsett från Max IV.

Tanken är alltså att se närmare på respektive hållplats som målområde för pendlare. Då uppstår frågan: hur stort är målområdet? Det vi vet är att antalet som väljer att åka spårvagn avtar med avståndet till hållplatsen till förmån för andra alternativ.

Teoretiskt kan 100% av de sysselsatta i närheten av en hållplats (målområdet) vara potentiella spårvägsresenärer (inpendlare) i maxtimmen (här bortses från tillfälliga gäster).

Det intressanta med en känslighetsanalys för vår del är att när spårvagnar avgår från Clemenstorget är antalet resenärer maximalt. Under resans gång är det fler som stiger av än som stiger på. Vid slutstationen (ESS) stiger alla resterande resenärer av.