Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

3:e IDEON 

Det Stadsbyggnadskontoret skriver i april 2010 i Ramprogrammet Ideon och Pålsjö företagsområde om kollektivtrafiken är högst intressant i ljuset av spårvägsprojektets successiva förändringar sedan ramprogrammer skrevs. Utdrag sid 17:

En utvecklad kollektivtrafik, ett ökat kollektivresande och en gemensam parkeringsstrategi är en förutsättning för förtät- ningen av Ideon/Pålsjö med fler sysselsatta och boende. En förtätning utan en satsning på kollektivt resande och minsk- ning av biltrafik skulle skapa en ohållbar situation med långa köer, ökat buller och en försämrad vistelsemiljö. Fastighetsägarna kan också göra mycket för att bidra med en positiv trafikmiljö, till exempel attraktiva cykelparkeringar.

Busstrafik

Även med en utbyggd spårvägstrafik kommer busstrafiken ha en stor betydelse för kollektivtrafikutbudet i Ideon/Pålsjö, bland annat till Malmö, Södra Sandby och Staffanstorp. I dagsläget har Ideon/Pålsjö mycket goda bussförbindelser med dessa orter. Regionbusslinjerna 169, 170 och 171 trafikerar Malmö med mycket hög turtäthet. Till detta kommer Regionbuss 166 som går med hög turtäthet mellan Södra Sandby och Staffanstorp. Stadsbusslinjerna 20 och 21* kompletterar utbudet och tillsammans med de regionala linjerna går det en buss mellan Lund C och Ideon/Pålsjö oftare än var 5:e minut.

Linje 20, 21*, 166 och 169 rafikerar Lundalänken och kör alltså på Sölvegatan. Även efter att spårvägen är på plats förväntas det finnas ett stort resandeunderlag för de regionala linjerna, varför de kommer gå kvar i samma stråk. Linje 20 och 21 ersätts dock av spårvagnarna.

Linje 170 och 171 går i stråket John Ericssons väg - Ole Römers väg - Scheelevägen. Även dessa kommer ha ett starkt resandeunderlag efter spårvägsinförandet och förväntas finnas kvar i samma stråk som idag. Anm. 21* = annan linjedragning 2015

Lundalänken

Den framtida stommen i kollektivtrafiken är spårvägen, som matar resenärer från tågen vid Lund C (och på sikt också från Dalby, östra Skåne, och Staffanstorp).

Lundalänken som går genom området, och i dag trafikeras med buss, är byggd med framtida spårvägstrafik i åtanke. Kommunen planerar en första spårvägsetapp Lund C - ESS via Ideon- Pålsjö, och siktet är inställt på trafikstart 2014. Finansieringen av infrastrukturen är dock ännu inte löst.

Spårvagnarna förväntas inledningsvis gå ca var 10:e minut i rusningstid. Parallellt med detta kommer bussar att köra på länken, vilket innebär att det kommer avgå en buss eller spårvagn ungefär var 3-4:e minut i vardera riktning. Med tiden kommer spårvägstrafiken att förtätas ytterligare.

Utbyggnad av spårvägar är mycket kostsamma projekt, och för att få största möjliga nytta av investeringen ska trafiken och dess resenärer ges bästa möjliga förutsättningar att ta sig fram på ett snabbt och attraktivt sätt. Lutningarna bör därför vara små – särskilt vid hållplatserna – och kurvradierna stora. Spårvägen ska i huvudsak gå på egen bana, utan att trängas med biltrafik, och antalet korsningar med annan trafik bör minimeras.

En hållplats planeras i området, på Sölvegatan mellan Ideon Beta och Ideon Gamma. Spårvägstrafiken kommer i dess första etapp trafikeras av vagnsätt som är max 40 m långa, vilket innebär att plattformslängden också ska vara 40 m. När spårvägen byggs vidare mellan Brunnshög och Dalby kommer det dock uppstå behov av att dubbelkoppla vagnsätten. Det innebär att hållplatserna måste planeras så att de på sikt kan byggas ut till 80 m längd. 

I Ramprogram maj 2014 för Medicon Village och Företagsstråket Sölvegatan skriver Stadsbyggnadskontoret så här, sid 26:

Kollektivtrafik

I anslutning till programområdet finns hållplatser för både lokal och regional busstrafik. Tunavägen i söder och Sölvegatan i norr trafikeras av stadsbusslinjer med god turtäthet och kopplingar till såväl viktiga kollektivtrafiknoder (Lund C, Botulfsplatsen och Universitetssjukhuset) som till övriga stadsdelar i Lund (Stångby, Klostergården, S:t Lars, Östra Torn och Östra Linero). Införande av spårväg Lund C – ESS innebär nya spårvägshållplatser vid bland annat Universitetsplatån, Ideontorget och Höjdpunkten. Spårvägen planeras ha tagits i drift år 2018. Spårvägen erbjuder en högkvalitativ kollektivtrafik med attraktiva hållplatser, god komfort och snabbare restider till Lund C och Brunnshög. Busstrafiken längs Sölvegatan läggs vid införandet om där bland annat stadsbusslinje 21 (Stångby – Brunnshög) kortas av redan vid Lund C.

Längs Sölvegatan och längs Ole Römers väg - John Ericssons väg trafikerar idag regionbusslinjer med destination Malmö, Staffanstorp, Södra Sandby och Trelleborg. Spårväg Lund C – ESS samt etablering av trafikplats Ideon påverkar befintliga regionbusslinjer där bland annat linje 169 (Lund C – Malmö) föreslås en ny sträckning via den nya trafikplatsen. 

Trafikplats Ideon

Idag råder kapacitetsproblem i rusningstrafik vid trafikplats Lund Norra. Problemen förutspås bli värre med de utbyggnadsplaner som finns för verksamhetsområdet Ideon/Pålsjö och Lund NE/ Brunnshög. Trafikplats Ideon avses avlasta trafikplats Lund Norra och finns med i Trafikverkets nationella plan 2014-2025. Kommunen förespråkar alternativ B i Förstudie, Väg E22 - Trafikplats Ideon vilket innebär en koppling mellan Scheelevägen och E22 som går genom programområdet.

Av- och påfart till trafikplatsen förläggs mellan det norra delområdet och det centrala delområdet vid Medicon Villages campusdel. Av- och påfart samlas i en gata, som enligt förstudien föreslås få busskörfält i båda riktningarna. Till gatan dockas en ny anslutning till det norra kvarteret. Kvarteret föreslås husera bland annat en parkeringsanläggning med både privata och allmänna parkeringsplatser. Programområdet får i och med trafikplats Ideon en direkt anslutning till E22 och mycket god biltillgänglighet. 

Trafikplatsen bedöms till stor del vara attraktiv för dem med målpunkt i programområdet och dess närhet. Den nya kopplingen tros bli attraktiv att använda även för biltrafik med målpunkt i kvarteren norr om Sölvegatan eftersom trafikplats Lund Norra och Scheelevägen norr Sölvegatan idag är hårt belastade i rusningstrafik. Risken för genomfartstrafik till övriga delar av Lund bedöms vara låg. Trafikplats Ideon är en förutsättning för att kunna utveckla företagsstråket längs Sölvegatan.