Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

 8:e hållplats SVS/ESS

En intressant källa för skattningen av antalet boende och arbetsplatser på Brunnshög är rapporten:

1.  Befolkningstäthet runt ESS

Rapporten beskriver befolkningstätheten runt ESS anläggningen. Rapporten utgår dels ifrån den officiella statistik som Lunds Kommun tillhandahåller, dels en skattning av antalet arbetsplatser och framtida befolkning kring Brunnshögsområdet baserat på angivelser från ESS projektet.

Rapporten är ett underlag till den prövning som görs av Strålsäkerhetsmyndigheten av ESS anläggningen i enlighet med strålskyddslagen.  
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kommentar: Det är fascinerande att jämföra med de siffror som anges i program och prospekt för utbyggnaden av Science Village.


 2. Ramprogram Science Village Scandinavia, 2013-04-5

Det är sparsamt med uppgifter som skulle kunna indikera antal verksamma inom planområdet vid olika tidpunkter. Om ESS: byggnationen beräknas starta 2013, anläggningen beräknas kunna öppnas 2019 och vara i full drift 2025. ESS kommer årligen besökas av 2-3000 europeiska forskare och bedöms få cirka 400-600 fast anställda.

Spårvägen 

Det planeras en spårväg från Lunds C med slutstation Science Village Scandinavia/ESS. Den skapar en attraktiv kollektivtrafikförbindelse till Science Village Scandinavia från resterande delar av Kunskapstråket samt omvärlden via Lunds C och Kastrup. (sid 12)

Här upprätthålls den väl inarbetade myten om att Spårvägen går i Kunskapsstråket, vilket på sin höjd är en halvsanning. Mellan Lund C och LTH går spårvägen i utkanten av det egentliga Kunskapsstråket, vilket går längs Sölvegatan. 

Biltillgänglighet och attraktivitet

En viktig aspekt i utformningen av en fotgängarvänlig miljö är låga hastigheter på de olika transportslagen. Hastigheten på Odarslövsvägen och Trafikloopen är den för stadstrafik i Lund, för närvarande 40 km/h. Övriga stråk är enbart lokalgator och lågfartsområde, utformade som ett gemensamt upphöjt golv där fotgängare, cyklister och fordon samsas på samma yta. De är primärt avsedda för att hantera leverenser, taxi- och handikappangöring samt infart till P-husen när de inte kan göras från Trafikloopen. De dubbelriktade gatorna smalnas av till enkelriktade med cykelställ och lastbilzoner för att dämpa hastigheterna. För att spårvagnsstråket ska bli det mest centrala stråket och intressant att etablera sig längs krävs det att biltrafiken begränsas innanför Trafikloopen. (sid 36)

På- och avfart till E22

Det kan med tiden uppstå ett behov av ytterligare en av- och påfart till E22 som då placeras vid Science Village Scandinavia. I första skedet räcker vägkapaciteten på trafikplats Lund Norra och Odarslövsvägen för att trafikförsörja nordöstra Brunnshög. Men allt eftersom området byggs ut kan det uppstå ett behov av ytterligare vägkapacitet. (sid 38)  

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Kommentar: Ett faktum som mer eller mindre förtigs är den utomordentliga tillgänglighet som SVS har för fordonstrafik genom sitt läge vid E22. Det finns goda skäl att anta att anslutningen till E22 kommer tidigare än planerat. Ett är de ständiga byggtransporterna som är att förvänta under åren då SVS uppförs.  Att trafikplatsen kunde tas i bruk redan under uppförandet av ESS vore mer befogat än brådskan med att få spårvägen byggd.


 

3.Tävlingsprospekt, 2014-12-17. Försäljning av byggrätter. Etapp 1 Science Village Lund

Utdrag sid 4:

Science Village är den kommande stadsdelen mellan MAX IV och ESS. För området finns ett Ramprogram framtaget av Lunds kommun. Ramprogrammet indikerar en total byggrätt om cirka 250 000 m2. Byggnationen är tänkt att påbörjas under 2016.

Den nya stadsdelen ska långsiktigt utvecklas i syfte att stödja utvecklingen av MAX IV och ESS. Redan 2016 kommer 200 fast anställda och ungefär lika många gäst- forskare att arbeta inom MAX IV. När ESS färdigställts kommer totalt cirka 800 fast anställda och cirka 1 300 tillfälliga forskare att dagligen arbeta bara inom de båda forskningsanläggningarna och på sikt förväntas fler än 10 000 människor att ha sin arbetsplats inom Science Village.

Gästforskarna kommer från hela världen och vistas normalt här i perioder om 2-6 veckor. Erfarenheter från liknande verksamheter visar att dessa forskare oftast vistas här utan sina familjer och arbetar långa dagar. Krav kommer därför ställas på väl utbyggd service i närområdet.

Erfarenheter från andra forskningsmiljöer visar på vikten av många och öppna mötesplatser för att främja både kreativitet och trivsel.

Denna helt unika kunskapsintensiva och dynamiska miljö förväntas därutöver attrahera en mängd forskningsrelaterade verksamheter – både universitet, företag och verksamheter som drivs gemensamt av akademin och näringslivet förväntas etablera sig inom området.

Inom Lunds universitet pågår en utredning angående att förlägga en del verksamheter inom framför allt de naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna hos Science Village.

Under den kommande 25-årsperioden förväntas en efterfrågan om cirka 10 000 m2 byggd miljö per år. 

Det man planerar kan knappast kalla för en "forskarby", mer adekvat är att tala om framväxten av en "forskarstad" där 400 arbetsplatser à 25 kvm årligen etableras.

Som jämförelse kan nämnas att Ideon Science Park idag består av 120.000 kvm kontorsyta med tillhörande service och tjänster för ca 350 företag med drygt 2.700 anställda.

Om Medicon Village uthyrningsbara yta är ca 80.000 kvm, av vilka ca hälften är laboratoriehus. Inom anläggningen finns idag 1.100 arbetsplatser i mer än 100 organisationer.


Slutsats

SVS planeras för att fullt utbyggt ha en byggnation i ungefär samma storleksordning som Ideon och Medicon Village har idag. Däremot antar man på SVS dubbelt så många verksamma.  Är detta rimligt? Den frågan ska tas upp i ett kommande avsnitt.