Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

SPÅRVÄGENS KONKURRENSUTSATTHET

Om spårvägsprojektet skulle gå ända dithän att det förverkligades och att det  faktiskt började gå spårvagnar mellan Lund C och ESS, torde lusten att utsätta spårvägen för konkurrens vara minimal. Det blir ofrånkomligen ett dilemma för kommunledningen eftersom man måste måna om sitt prestigeprojekt (och kommuninvånarnas ekonomi). På goda grunder kan man alltså befara att kommunens satsningar på stadsbuss- och  regionalbusslinjer, cykelpendling, hållbar bilism etc. som skulle kunna ta passagerare från spårvägen riskerar utebli i samma ögonblick som beslutet tas att bygga spårväg. Då är man så illa tvungen att skydda spårvägen från konkurrens. Vad kommer detta att leda till, måste man fråga sig.

 Region Skåne har gett ut en publikation som är fylld med intressanta artiklar:

 Vägval – ett magasin om den hållbara resan

Artikeln på sidan 17 har just det perspektiv som vi efterlyser. Det utrycks väl i rubriken: Helhetssyn ökar tillgängligheten i nya stadsdelen Brunnshög

Bengt Holmberg, professor i trafikplanering vid LTH, undersöker tillsammans med studenter hur man kan åstadkomma hållbar tillgänglighet i Brunnshög.  De driver projektet förutsättningslöst.  Huruvida en spårväg från Lund C ska byggas eller inte, är för dem en öppen fråga.

Egentligen skulle man vilja citera hela artikeln. Men det är onödigt, eftersom det bara  att klicka fram den.  Ett kommentar som görs apropå planerna på en spårvägslinje mellan Lund C och Brunnshög vill vi dock citera:

 -Erfarenheter från andra delar av Europa visar att man kan uppnå en likvärdig kapacitetshöjning med prioriterad busstrafik till en lägre kostnad. Samtidigt är det viktigt att det finns attraktiva alternativ för inpendling till Brunnshög inte bara från Lund C utan även från andra håll.