Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Gångpendling

En stor del av Lunds arbetsplatser och så gott som alla universitetsinstitutioner ligger inom gångavstånd från Lund C. Att många också väljer att gå är lätt att förvissa sig om. Under rusningstid  är det en strid ström gående längs Laurentiigtan och Sankt Petri Kyrkogata.

Trafikverket har nyligen publicerat en gedigen handbok:

 Gångbar stad - att skapa nät för gående.

Det är en skrift som verkligen kan rekommenderas. Den visar vad insiktsfull planering kan betyda för att locka allt fler att promenera hela eller delar av sträckan från och till arbetsplatsen. Bland de kvaliteter som behöver säkras är frihet från barriärer, stimulerande faktorer som vackra, gröna och trivsamma miljöer och frihet från störningar.

Underlaget för handboken är ett forskningsprojekt som finansierats av Trafikverket och som publicerats under rubriken:

Vägledning för gångplanering. Så skapas det gångvänliga samhället

Kommunen talar gärna om "Cykelstaden Lund". Men riktigare vore benämningen "Cykel- och promenadstaden Lund".  Läser man kommunens alla publikationer som rör trafikplaneringen är det uppenbart att det faktum att många uppskattar att promenera inte får någon nämnvärd uppmärksamhet. 

Ett memento kan hämtas från den ovan länkade publikationen, sid 15:

Medianavståndet för vuxna gåendependlare i Stockholm är 2,5 km och mediantiden knappt 30 minuter - ungefär samma för kvinnor och män. Detta innebär att hälften av gåendependlarna går längre sträckt än så.