Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

BRUNNSHÖGSKONTRAKTET - UTAN SPÅRVÄG?

Brunnshögskontraktet är ett dokument som kom till så sent som 2013-09-17. Det erbjuder intressant läsning i särskilt ett avseende. Spårvägen nämns överhuvudtaget inte. 

Brunnshögskontraktet 2013 

Kontraktet - som ska jämställas med en avsiktsförklaring - är en överenskommelse  mellan Lunds kommun, Lunds Energi, Sysav och Lunds Renhållningsverk om samarbete. Så här skriver man:

Brunnshög ska under de närmaste 40 åren utvecklas till en attraktiv blandstad och ett skyltfönster för det senaste inom hållbar stadsutveckling med alla sina delar – arkitektur, mötesplatser, serviceutbud, teknisk försörjning, tekniska lösningar med mera. För att kunna möta de utmaningar detta innebär krävs en tät samverkan mellan olika aktörer och kompetensområden.

Den nya stadsdelen skulle kunna fungera som test- och utvärderingsmiljö för nya lösningar, vid sidan om och i kombination med väl beprövade. Därmed kommer uppbyggnaden av den nya stadsdelen att ge rika möjligheter att driva på framväxten av innovationer som kan få stor betydelse för den regionala, nationella och europeiska konkurrenskraften och för en hållbar stadsutveckling, både i den nya stadsdelen och på an- dra platser.

Syftet med Brunnshögskontraktet 2013 är att skapa en första plattform för att detta ska kunna bli verklighet ..... och begränsas till att omfatta de tekniska försörjningssystemen inom första etappen, kvarteret Solbjer. Övriga viktiga frågor för stadsutveckling, till exempel trafikplanering, mötesplatser, social service, grönplanering med mera är inte ännu inkluderade. Tanken är att dessa innovationsfält ska integreras med tiden. I detta dokument ingår därför tankar om hur den framtida arbetsprocessen kan se ut. 

En test- och utvärderingsmiljö för innovationer

När man läser texten under rubriken "En test- och utvärderingsmiljö för innovationer" framstår det som helt obegripligt att just kollektivtrafiken ska undantas. Här om någonstans borde man självfallet satsa på nya flexibla och genuint hållbara system för kollektivtrafik! 

Så här framsynt och klokt skriver man:

Vi vill att innovatörer ska erbjudas möjligheten att testa sina produkter/idéer i Brunnshög och på så vis skapa ett demonstrationsområde som utvecklas och inspirerar till nya innovationer. Brunnshög ska bli den självklara platsen att testa nyheter inom stadsbyg- gande för såväl svenska som internationella aktörer. För att möjliggöra detta krävs ett nära samarbete mellan byggherrar, kommun och näringsliv, med ett stort inflöde av forskningsrön som här kan testas och omsättas i praktiken.

Vad vore naturligare än att ha samma öppna sinne och experimentlust även för trafiklösningar.


 

 


 






 


 



 


 




 

.