Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Eva Dalman blir  projektchef för Hållbara Lund NE/Brunnshög

- Perfekt, nu har vi fått nationell uppbackning för projektet. Vi har blivit en av huvudaktörerna för det svenska arbetet för hållbar stadsutveckling, säger Eva Dalman när Delegationen för Hållbara städer tilldelat 1,8 miljoner i planeringsstöd för Lund NE/Brunnshög. 

Pressmeddelande 2009-12-16

Ett år senare var det dags igen. Nu handlade det om 48 miljoner i investeringstöd.

Pressmeddelande 2010-11-2

Västra Hamnen i Malmö är en viktig inspirationskälla för Brunnshög, helt naturligt med tanke på projektschefen Eva Dalmans bakgrund. Under 1997- 2009 arbetade hon huvudsakligen med utvecklingen av Västra Hamnen. En stilig publikation där Eva Dalman står för samordning och text  är:

Mål och Gestalningsprinciper för Västra Hamnen


Bilden hämtad från sid 15 visar att hela Lunds stadskärna får plats  Västra Hamnen. Ett montage gjort för att visa på skalan och möjligheterna

Lund NE/Brunnshög VISION OCH MÅL

Det är genom detta dokument som projektgruppen får luft under vingarna. Det godkändes i maj 2012 av byggnadsnämnden och sades skulle ligga till grund för all planering i Lund NE/Brunnshög.

Redan i inledningen anslås det överspända tonläge som ska bli Brunnshögsprojektets signum:

En helt ny stadsdel ska växa fram i nordöstra Lund under de närmaste 30 – 40 åren. När området är fullt utbyggt kommer omkring 50 000 människor att arbeta och bo där. Ambitionerna är exceptionellt höga; det ska bli världens bästa forsknings- och innova- tionsmiljö. Men det ska också bli ett skyltfönster för hållbart svenskt stadsbyggande i världsklass; en stadsdel där planeringen genomsyras av klokskap och ansvarstagande för kommande generationer. Så blir den nya stadsdelen en plats där det är härligt att vara, bo och arbeta. Lund NE/Brunnshög visar vägen mot en hållbar värld. 

Det är naturligvis här som spårvägen kommer in i bilden. På ett plan kan man förstå det. Det är tjusigare med nya fräckt designade spårvagnar än de bussar som till vardags brummar fram i staden, snarlika bussar från 70-talet, åtminstone på utsidan.

Organisationsform:

Ett arbete som det är intressant att ta del av är:

Planering som experimentverkstad. Upplevelser av ett stadsutvecklingsprojekt.

På sid 29 redovisas intervjusvar från anställda i projektgruppen med hänvisning till nedanstående organisationsschema:

Här följer några citat från intervjun med Eva Dalman som tydligt visar vilken starkt ställning hennes grupp har. Förhoppningsvis kan det också väcka intresset för vidare läsning av andra aktörerers intervjusvar, exempelvis Christer Wallins och Karin Svensson Smiths.

Dalman förklarar att Brunnshögsprojektets organisation ligger centralt i kommunen vilket innebär att kommunstyrelsen är ett direkt beslutande organ istället för byggnadsnämnden som annars brukar vara styrgrupp för byggprojekt.

Under kommunstyrelsen finns en ledningsgrupp med direktörerna från kommunkontoret, alltså kommundirektören, stadsbyggnadsdirektören, tekniska direktören och projektchefen. I ledningsgruppen tas svåra frågor upp som utreds och inte kommer någonvart. Under ledningsgruppen finns projektgruppen. Detta skapar en väldigt kort beslutsväg och det ser Dalman som en styrka.

 Men hon har även märkt av nackdelar som att det blir motsättningar mellan de kommunala förvaltningarna och att projektgruppen inom kommunen ses som utomstående likt ”dom där på Västra Station”

Hon beskriver en politisk enighet runt Brunnshög och att de från projektgruppens sida hela tiden försöker förankra olika idéer i bägge blocken och tillmötesgå synpunkter också från rödgröna. De gör detta just för att bädda för att det inte ska tvärvända om det blir något annat valresultat. Exempelvis tittar de jättenoga på remissvar, reservationer och yttranden från oppositionen för att försöka bredda och se vad i det som ändå går att jobba in, tillmötesgå eller acceptera av den borgerliga majoriteten. Hon beskriver att det känns som att de har den borgerliga majoriteten med sig i det arbetssättet för att kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid vill alltid ha med oppositionens ledare Anders Almgren på möten vilket Dalman tycker är strålande. 

Hon berättar att det också finns ett missnöje bland vissa politiker i kommunen, på byggnadsnämnden vet hon helt säkert att det finns de som tycker att kommunstyrelsen har tagit ifrån dem beslut och att de inte tycker om det. När Dalman ska beskriva hur beslutsprocessen sker här i Brunnshögsprojektet till skillnad från den vanliga planprocessen svarar hon:

Ja för det är rörigt. Jätterörigt. För kommunstyrelsen säger att ’vi vill ha allting till oss först’. Då tycker de på byggnadsnämnden att det är jättekonstigt för det är ju de som har gett oss i uppdrag att göra en fördjupning av översiktplan. Ska den då till kommunstyrelsen först? Annars brukar det vara omvänd ordning. [...] Men det är aldrig lätt att trampa nya stigar, det är det inte.