Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 


 

ÖP 2010 - Översiktsplan för Lunds kommun

I mars 2008 beslöt kommunen att revidera den då gällande ÖP 1998. 

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument och visar kommunens syn på bland annat den framtida bebyggelseutvecklingen, infrastruktursatsningar och skydd av värdefulla områden. Den är vägledande när kommunen fattar beslut om nya detaljplaner, eller när bygglov ska beviljas, men den är inte juridiskt bindande. 

Bilden visar spårutbyggnaden Lund C - Dalby som den som först är tänkt att förverkligas.
 


 

På sid. 35  skriver man beträffande spårväg:

En första etapp av snabbspårväg, Lundalänken, byggs till Brunnshög med en förgrening åt nordost till MAX IV och ESS. Etapp två går från Brunnshög längs Utmarksvägen till Dalby med anslutning till Simrishamnsbanan. Den andra etappen av Lundlänken avses samordnas med breddningen av Dalbyvägen med en dragning antingen på norra eller södra sidan av denna. I en tredje etapp går Lundalänken genom centrala Lund med hållplats vid Stortorget och vidare längs Stora Södergatan-Malmövägen och Ruben Rausings väg via Hasslanda företagsområde till Staffanstorp, alternativt från Malmö-vägen via gamla Trelleborgsbanan. När Brunnshög byggs ut ytterligare åt nordost förlängs spårvägen med ytterligare ett hållplatsstopp mot nordost. På ännu längre sikt kan den byggas ut till Södra Sandby. I väntan på spår kan sträckorna trafikeras av högvärdig regional busstrafik. I den andra etappen möjliggörs även en utbyggnad av spårväg på sträckan Hasslanda-Norränga med ett möjligt hållplatsläge i Råbytorp. På sikt kan en spårvägsförbindelse utvecklas från Lund via Pilsåkerområdet och Mobilia mot Bjärred/Lomma.