Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 


 

Ramprogram för Brunnshög 2006

Ramprogrammet  för Brunnshögsomådet publicerade Stadsbyggnaskontoret i stort sett samtidigt som Stadssbyggnadsvisionen 2006. Utöver Anders Tingvar deltog bl a nuvarande stadsbyggnadskontorets planchef Ole Kasimir och nuvarande trafikplanechefen Christian Rydén

i programarbetet.


Ramprogram 2006 för Brunnshögsområdet i Lund : Kap 1-2  Kap 3-9


 

Även ramprogrammet har högt läsvärde. Det finns många passager  som man skulle vilja citera, särskilt i Kap. 3-4. 

Områdets struktur kan avläsas i illustrationsbilden. Man lägger sig vinn om att binda samman Brunnshög med Lund väster om motorvägen och hålla bebyggelsen innanför Utmarksvägen. Se också "skelettets" strikta nordsydriktning. Ett annat inslag som senare försvinner är det långsträckta parkområdet (Ramblan), eller snarare förvandlas det ill en cirkulärformad central park. 


Det är också intressant att notera att vid denna tid har trafikplanerarnas "lappkast" ännu inte fått så starkt genomslag. Lappkast = från att ha planerat för bilen vill man nu planera bort den.Så här nyanserat skriver man under rubriken:

Hög tillgänglighet för alla trafikslag

Hela området har hög tillgänglighet för gående, cyklande, resande med kollektivtrafik och bilister. Ett gc-nät som är lättorienterat och tryggt även under mörka delar på dygnet respektive året eftersträvas. Den viktiga förbindelsen via Sölvegatan mot stadens centrala delar kräver särskild omsorg.

Utbyggnaden av service, arbetsplatser och attraktioner i Brunnshög förväntas attrahera många människor från närliggande områden såsom Norra Fäladen och Östra Torn. Detta ställer krav på goda, trygga och trivsamma gång- och cykelförbindelser även i dessa riktningar.

Busstrafiken på den regionalt viktiga Lundalänken utvecklas med en linjegren norrut till MAX IV. Den ska om så önskas i en framtid kunna förlängas ut mot Odarslöv. Möjlighet skapas även för en lokalbusslinje till Norra Fäladen och Stångby. Standarden för busstråket mot Odarslöv ska vara sådan att konvertering till spårvagn/lightrail enligt Lundalänkens koncept ska vara möjlig.

Parkering är tänkt som en mosaik av lösningar och den anordnas i första hand på egen tomt och i samlade p-anläggningar. För besökande föreslås möjligheten till korttidsuppställning i alléerna längs gatorna nära entréer och service. I kvarter där en attraktiv utemiljö i direkt anknytning till arbete och bostad prioriteras får parkeringen lösas i garage under mark. Samordnad parkering för arbetande och boende i området föreslås lösas i tre eller flera P-anläggningar för att täcka det samlade parkeringsbehovet och möta variationer över tiden. P-anläggningen vid Odarslövsvägen kan kombineras med en bilserviceanläggning. Mer exakta lösningar får prövas vidare i fortsatt planarbete.

Ett stadsmässigt anslag med gator och kvarter

Stadsmiljön byggs upp gator av olika dignitet, som omger kvarter, där husen väster om det nord-sydliga parkstråket ligger direkt i gatuliv. Öster om parkstråket kan en grönare gatumiljö åstadkommas genom att byggnaderna har förgårdsmark. Även här är gatorna mötes- och vistelseplatsen. En trygg, upplevelserik och tilltalande miljö eftersträvas. Detta ställer krav på bl a byggnadernas gestaltning, markbehandling, ma- terialval, grönska och bebyggelsens och de offentliga rummens skala.

Kvarterens storlek medverkar till en måttfull skala som bjuder på variation i den gåendes upplevelser. Sidan på ett kvarter bör därför inte överstiga ca 60 meter. Varje kvarter ges en individuell utformning. Om större etableringar krävs än som ryms inom ett kvarter anordnas förbindelser över eller under kvartersgata.


 


 Biltrafik och bilparkering

Bilar tillåts i alla gator, men på sådant sätt att gående kan känna sig säkra och har företräde där gångpassager behövs. Gatorna föreslås få olika utformning i ett hierarkiskt system beroende på trafikuppgiften och för att det tydligare ska framgå att området har delar med olika karaktär.