Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Kollektivtrafiknämndens beslutsunderlag

Dokumentet är daterat 2013-05-28 och är rubricerat:

Upphandling av spårvagnar, depå och operatör för spårvagnsetapp Lund

Utdrag sid 2(5):

Den minnesgode ser här att Kollektivtrafiknämnden helt sonika kopierat Trivectors målprognos  som gjordes ett halvår tidigare, trots att det under mellantiden förelåg ett ambitiöst försök att göra resandeprognoser på basis av praxis, tillgänglig kunskap. Beställare var Spårvagnar i Skåne (SPIS) och för ovanlighetens skull var det inte Trivector utan Vectura Consulting AB som fick uppdraget Rapporten är daterad 2013-03-25. Klicka på länken:

 Trafikekonomi spårvagn Lund C till Lund ESS.

Arbetets undertitel är "Kostnader och intäkter för trafikdriften". För att lösa den uppgiften behöver man ha en uppfattning om resandeomfattningen på länken. Att man kom att  ägna sig åt prognoser, eller scenarier som man föredrar att kalla det, var nog aldrig avsikten från uppdragsgivarens sida. Det har varje fall in lämnat några spår i senare texter eller uttalande om de "prognoser" som åberopas för att fastställa spårvägens nödvändighet.

Vectura använder sig av två olika prognosmetoder. Den ena är en traditionell resandeprognos som bygger på ökningen av boende och sysselsatta längs linjen inklusive förväntad effekt av ett standardhöjt  kollektivtrafikutbud. Det andra tillvägagångsättet är att följa visionen i översiktsplanen om tredjedelsmålet.

Det senare är ingen prognos utan en beskrivning av vilken kapacitet spårvagnstrafiken behöver ha om visionen skall kunna uppfyllas.  Den första metoden kallas BAS och den andra VISION.

Kort kan sägas att den visionära metoden ger ett i det närmaste dubbelt så stort kapacitetskrav som den traditionella metoden. Den senare saknar förvisso inte heller den optimistiska inslag (spårfaktor mm). För närmare detaljer klicka på rapportnamnet ovan.

Det anmärkningsvärde är att Kollektivtrafiknämnden helt går på den visionära linjen i ett ärende som berör kostnader i storleksordningen hundratals miljoner kronor - och av protokollet att döma - helt utan någon egentlig riskanalys av det förfarandet.  Vectura rekommenderar att finansieringsbudgeten för spårvägen baseras på resandeutveckling enligt BAS, vilket har fått det andra lägret att reagera.

Den 21 maj, dvs en vecka förr Kollektivtrafiknämndens beslut om att upphandla spårvagnar, kommer dokumentet:

 

Trafikekonomi superbuss Lund C - Lund ESS, 

skrivet av Mattias Schiöth och Joel Dahlöv.

Däri sägs uttryckligen att det ska "matcha" Vecturas rapport om spårvägvägsalternativets ekonomi. Man vill visa att superbussarnas inte är bättre. Knepet är att hävda att spårvagnar lockar 25% fler resenärer. För mer detaljer, klicka på rapporten.  

Den 31 maj daterar Mattias Schiöth dokumentbladet:

Lund C -ESS. Spårvagn kontra buss. Kapacitet, kostnader och intäkter

Där redovisas ett diagram som i ett koncentrat vill belägga att bussalternativet, det kan man glömma. Inte ens dubbelledade bussar i intervall om 5 minuter förslår.

Prognosen visar att cirka 2025 uppgår maxbeläggningen till 1100 resenärer i maxtimmen för bussalternativet, vilket därmed är den tidpunkt då ett sådant system inte längre klarar uppdraget.

 Prognosen grundar sig på en utveckling av hela nordöstra Lund enligt kommunens planer. Resandeutvecklingen från 2013 till 2025 motsvarar 5-6% årlig ökning. Spårvagnsalternativet har en högre tillväxt eftersom spårbunden trafik lockar fler resenärer och därmed är en spårfaktor på 20% inkluderad.