Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

 

Vecturas rapport 1.0

Det har framgått på annat håll att vi håller Vecturas rapport "Trafikekonomi spårvagn Lund C till Lund ESS" för det egentligt enda seriösa försöket att på basis av befintligt material göra någon form av scenario som grund för en bedömning av förväntat antal spårvagnsresor.

Rapporten är daterad 2013-03-25:

Trafikekonomi spårvagn Lund C till Lund ESS.

Vi ska här se närmare på resultatet av det scenario eller det prognosalternativ  som kallas för BAS. För den som vill veta hur man gått tillväga, se rapporten. Den är på bara 18 sidor.

Tabellen visar utvecklingen i ett 20-årsperspektiv som en följd av exploatering, ökat antal bostäder och arbetsplatser längs spåret, plus en årlig ökning med 1% som en effekt av att resandet genmält ökar med ökat välstånd och att spårvägen tar marknadsandelar.

När spårvagnarna börjar gå antas en spårfaktor  göra sig gällande (+20%). Därtill antas antalet resor öka med 5% på grund av minskad reseuppoffring med hänvisning till att spårvagnen har tre minuter kortare körtid än bussarna.

Vår ståndpunkt är emellertid att kvaliteten och attraktiviteten på de bussar och busslinjer som är vårt alternativ  kommer att vara helt i paritet med spårvägen. I fråga om turtätet  och lokalisering av bytesplatser har ett välplanerat busslinjesystems flexibilitet dessutom goda förutsättningar att skapa än bättre tillgänglighet. 

Det vi vill uppmärksamma är att trots att Vectura skriver upp det framtida resandet på länken med 25% i relation till vad som motiveras av ökat antal boende och sysselsatta, så förväntas inte antalet resor i maxtimmen per riktning bli mer än 760 i ett 20-årsperspektiv. Jämför detta med vad Kollektivtrafiknämnen anser vara den beläggning som ska ligga till grund för dimensioneringen av kollektivtrafiksystemet: 2 500 resenärer i maxtimmen. En orolig fråga: vet regionrådet Mats Persson egentligen vad har skrivit under på?

Figuren på sid 7 är det enda underlag vi har funnit för beräkning av hur stor andel av dygnets totala antal resor som sker under den mest belastade timmen D  (=maxtimmen).  Siffran 13,5% har vi faktiskt kontrollerat:


 

Påstigande på Lundalänken
Vectura rapport, s 7
Påstigande Lundalänken bearb..pdf (515.37KB)
Påstigande på Lundalänken
Vectura rapport, s 7
Påstigande Lundalänken bearb..pdf (515.37KB)
Resande på Lundalänken
Tabell
Resande lundalänken tabell.pdf (18.56KB)
Resande på Lundalänken
Tabell
Resande lundalänken tabell.pdf (18.56KB)