Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Vecturas rapport  2.0

Kollektivtrafiknämndens beslutsunderlag daterades som vi har sett 2013-05-28. Tre veckor senare publiceras en reviderad version av Vecturas rapport där resandeprognosen för spårvägen justeras uppåt, uppenbart för att gapet till det kapacitetskrav som Kollektivtrafiknämnden stadfäster som dimensionerande inte ska vara allt för iögonfallande.

Vecturas rapport, reviderad 2013-06-19)

Utdrag sid 6(19):

I Skånetrafikens tidigare beräkningar av trafikekonomin för spårvagnstrafiken har antalet resor i Lundalänken, som kan överföras till spårvagnstrafiken, antagits vara cirka 3 500 per dygn år 2010. I mars 2013 har Skånetrafiken gjort nya resanderäkningar på linjerna 6, 20, 21 och 166. Vi har fört över resor med mål och start på Lundalänken från bussarna till spårvagnarna. Linje 169 har inte undersökts 2013. För denna linje har vi 2013 utgått från räkningarna 2010 och skrivit upp antalet med samma procentsats som resandeökningen på linje166. Antalet resor som kan överföras till en ny spårvagnslinje är på den mest belastade sträckan vid Universitetssjukhuset cirka 4 500. 

I figuren ovan visas hur resorna fördelar sig över dygnet. Diagrammet baseras på Skånetrafikens resanderäkningar för linje 166, 20 och 21 från år 2013 vid hållplatsen BMC, som ligger mellan universitetssjukhuset och LTH, och visar antalet resenärer i bussarna. På morgonen är det flest resor från centralen och på eftermiddagen mot centralen. Ett stort antal resenärer reser till respektive från de stora arbets- och utbildningsområdena universitetssjukhuset, universitetet, Ideon och Brunnshög. Andelen resor per riktningen under mest belastade timme är år 2013 cirka 11 %. I räkningar i mars 2010 var andelen resor under mest belastade timme cirka 13,5 %. I prognosen har vi valt att räkna med att 12,25 % av resorna görs under maximalt belastad timme. 

Jämförelsen med det 3 år tidigare diagrammet visa en förhållandevis liten ökning av toppbelastningen, särkilt med tanke på att Citytunneln ännu inte öppnat vid tidpunkten för den första mätningen. 

Utan kommentar väljer man att räkna med 12,25% i prognosen. Vår kommentar: att  i detta sammanhang räkna med hundradelar av procent ger onekligen ett dilettantiskt intryck. (Då är det en helt annan handlingskraft hos Kollektivtrafiknämnden som ogenerat stipulerar att ca 30-40% reser till jobbet i maxtimmen.)

Revideringen innebär i korthet ett antagande om en underliggande ökning av kollektivresandet med 2,5% per år (tidigare nöjde man sig med 1 %)

Spårfaktorn +20% kvarstår oförändrad, liksom att antalet resor ökar med ytterligare 5% p.g.a. lägre reseuppoffring. Spårvägen har tre minuter kortare körtid än bussarna, skriver man. Detta påslag för "lägre reseuppoffring" är ett påhitt som i högsta grad är anmärkningsvärt, I dag går man från Lund C direkt på bussen, oftast utan någon väntetid alls. Detta på grund av det stora antal  busslinjer som kör på Lundalänken, vilket förklarar en del av den outnyttjade kapacitet som visas i rapporten: Kan befintliga busslinjer utnyttjas bättre?  

Att man inte behöver vänta på bussen, och att det i rusningstid oftast är gott om plats, gör att det är svårt att förstå hur spårvägen med avgång var 7-8 minut skulle kunna nå fler resenärer än  bussarna. Hur spårvagnarna skulle kunna gå sträckan Lund C - ESS tre minuter snabbare än en modern elbuss är också svårt att förstå.Tänker man sig att spårvagnarna ska susa fram på Spårvägsgatan snabbare än vad elbussar kan göra?

Överst den reviderade BAS-prognosen, daterad 2013-06-19, underst den ursprungliga, daterad 2013-03-15. Vi ser att det godtyckliga trixande med siffror har gjort att man tror sig kunna prognostisera att antalet resor i maxtimmen är 1030, och inte 760 som den ursprungliga kalkylen gav. En uppskrivning med 35% alltså. Det är dock långt till de 2 500 som Kollektivtrafiknämnden stipulerar. (I undermenyn "kontorsrevolutionen" granskas siffran 2 500 utifrån andra utgångspunkter,)