Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 


 

AFSL:s brev till Trafikverket 2015-11-23

Föreningens synpunkter på Lunds kommuns ansökan om stadsmiljöavtal för finansiering av spårväg

Bilaga 1: Trafikprognoser ( Karin Brundell-Freij)

Bilaga 2:  Kostnadsberäkning (depå)

Bilaga 3: Skånetrafikens beräkningar

 

AFSL:s ÖVERKLAGANDE 2015-09-16 

med begäran om prövningstillstånd hos Svea Hovrätt av Mark-och miljödomstolens beslut i Växsjö tingsrätt 2015-08-26

 

AFSL:s YTTRANDE 2015-09-16

Granskning av detaljplan för del av Science Village

 

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren, 2015-08-27

Åtgärder med anledning av expertgruppens underkännande av kommunens investeringskalkyl för spårvägen

 

SKRIVELSE 2015-07-07

Till Trafikverket angående expertgranskningen av Spårväg Lund

 

REMISSYTTRANDE 2015-06-12

Yttrande över ramprogram för Lund C

 

ÖVERKLAGANDE av Länsstyrelsens beslut 2015-04-20

a) Jan Annerstedt & Marianne Rehnstedt (sakägare)

b) Lennart Nord (för AFSL:s räkning)

Bilaga: Överklaganden spårvägsplaner

Lennart Nord tillhör AFSL:s grundare.

 

REMISSYTTRANDE 2014-12-01

AFSL: Granskning av detaljplan Kung Oskar 3 och 4 (nuv. bussdepån)

 

REGION SKÅNE & LUNDS UNIVERSITET & MAX IV  & ESS

Sakägare Sankt Laurentiigatan 8; ett yttrande vilket Aktion för Spårvägsfritt Lund ställt sig bakom

Stadsbyggnadskontoret UTLÅTANDE OCH SAMRÅDSREDOGÖRELSE, 2014-08-12

MEDBORGARFÖRSLAG 2014-02-05 : Krav på granskning av  kostnadskalkylen för spårvägsprojektet. Inlämnat av Per Broberg, medlem i styrelsen för Aktionsgruppen-

Kommunstyrelsens svarade undvikande - hänvisade till en tjänsteskrivelse daterad 2014-03-14:

Bättre ekonomisk kalkyl och redovisning för byggprojekt i Lund

 

REMISSYTTRANDE 2013-11-14 

med anledning av planförslaget för Kung Oskar 3 och 4


 REMISSYTTRANDE 2013-06-19  med anledning av Detaljplaner för spårvägen

 

Skrivelse tillställt Näringsdepartementet 2013-09-27

Till skrivelsen är bifogat fyra dokument : 

  • Remissyttrande över planförslag för Spårvägen
  • "Lär av Europas havererade spårvägsprojekt"
  • Lägg prestigen åt sidan och ompröva beslutet
  • Lunds Universitetets yttrande över planförslag för Spårvägen


 

 Kommentar till yttrande över medborgarsförslag att utreda alternativ till spårvägslösningen 2013-10-21  

 Avsiktsförklaring 2013-04-15 för spårväg Lund C - ESS mellan Trafikverket, Lunds kommun och Region Skåne


 


 

.