Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

REGION SKÅNE - dubbla roller

Kollektivtrafiknämnden är det organ som inom Region Skåne handhar spårvägsprojektet. Ansvaret för trafikeringen åligger Region Skåne medan kommun ansvarar för etableringen av infrastruktur.

Kollektivtrafiknämnden beslutar om upphandling av spårvagnar, depå och operatör. Se här.

Region Skåne berörs av spårvägsprojektet också genom ansvaret för regional utveckling och infrastrukturplanering med investeringsplaner inte bara för kollektivtrafik, utan också för hälso- och sjukvård och som fastighetsägare. Se den mycket intressanta:

Fastighetsutvecklingsplan för Sjukhusområdena i Malmö och Lund

Den del som avser Lund utgör underlag för programarbete som Lunds Stadsarkitektkontor ansvarar för  i samarbete med Region Skåne, Akademiska hus och Lunds Universitet. Ramprogrammet är daterat 2013-05-15:

Ramprogram för Sjukhusområdet och Södra Universitetsområdet

Region Skånes remissyttrande 2014-06-05: Detaljplaner för spårväg i Lunds kommun

I sammanhanget är det intressant att också läsa Stadsbyggnadskontorets 

PM avseende Kioskgatans anslutning till Getingevägen efter spårvägsgenomförande


Nyligen delade Region Skåne ut ett magasin till alla hushåll i Skåne. Där kan man under rubriken Utmaningar som utmanar läsa om nio aktuella kollektivprojekt som ska göra det dagliga resandet bättre, enklare och snabbare. Det sensationella är att ordet spårväg överhuvudtaget inte nämns, inte ens när man skriver om en ny station i Lund. I stället är artikeln en enda lång hyllning till moderna bussalternativ. Läs själva:

Leva i Skåne. Ett magasin från Region Skåne nr 1 2014