Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

SPÅRVÄG LUND C - ESS - var står projektet i dag?


8 januari 2015 

Trafikverket fick den 8 januari i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer. 

24 januari 2015

Det föranledde Christer Wallin (M) och Mat Helmfrid att skriva ett debattinlägg i Sydsvenskan:

Stadsmiljöavtal ingen anledning att hasta fram spårväg

Flera svenska städer behöver utveckla sin kollektivtrafik för att möta den ökande efterfrågan på transporter, nå uppsatta klimatmål och skapa attraktiva miljöer. Lund med sin stadiga befolkningstillväxt och avsevärda arbetspendling är inget undantag.

Baserat på en utredning som den förra alliansregeringen tillsatte (SOU 2013:84) har den nuvarande regeringen gett bland annat Trafikverket i uppdrag att ta fram förslag till ramverk för så kallade stadsmiljöavtal. Kortfattat går det ut på att staten ska kunna medfinansiera hållbara transporter i städer redan från och med i år.

Ur Lunds perspektiv är stadsmiljöavtal en välkommen ambition. Planerna på att anlägga spårväg är långt gångna och statlig medfinansiering har varit en förutsättning för att kunna förverkliga satsningen. Men det råder osäkerhet bland många Lundabor om just spårväg är rätt lösning.

Vi moderater är måna om att ta lärdom av väljarnas synpunkter och idéer. Därför vill vi, tillsammans med övriga allianspartier och Förnyalund, låta kommunen utreda vilka praktiska lösningar som finns för att nå hållbarhetsmål och samtidigt tillgodose transportbehoven.

Nu när möjligheterna till stadsmiljöavtal hägrar är det inte osannolikt att det rödgröna minoritetsstyret i Lund vill presentera detta som en chans att snabbt komma till skott med spårvägen. De kan säga att ytterligare utredningar försenar projektet, men det vore en sanning med modifikation. Till att börja med är det troligt att detaljplanerna överklagas. För det andra har upphandlingen inte påbörjats. Alltså finns det all anledning för de rödgröna att inte förhasta sig. Lunds folkvalda behöver mer underlag innan ett slutgiltigt beslut fattas.

1 mars 2015

Trafikverket lämna en delredovisning:

Regeringsuppdrag om stadsmiljöavtal. Delredovisning

Rapporten bygger på en kartläggning av projekt: För att få fram förslag till projekt som skulle kunna starta under 2015 har en kartläggning gjorts inom loppet på två veckor. Vid kartläggningen har Trafikverket varit i kontakt med ett stort antal kommuner för att få fram förslag på sammanhållna avtal med både åtgärder och motprestationer. Information har också funnits på Trafikverkets hemsida. Mellan den 12:e och 26:e februari har resultatet sammanställts och prioriterats inom Trafikverket. Detta gjordes av andra personer än de som genomförde dialogen med kommunerna. Den korta tidplanen har varit nödvändig för att kunna återrapportera till regeringen i denna delrapport.

Generellt finns förväntningar på återkoppling relativt snart efter 1 mars. De flesta kommuner ser kartläggningen som en ”ansökan” för 2015 och förväntar sig en process där de kan finslipa på innehållet om det blir aktuellt att ingå avtal.

Här är Lunds kommuns  svar på Trafikverkets enkät. Vem som hållt i pennan är för oss okänt. Förslaget till Stadsmiljöavtal finns in extenso här.

Den 16 april 

basunerades ut att spårvägsprojektet trots allt skulle få statligt stöd. Vad var det som hade hänt? 

P4 Malmöhus: Spårväg Lund får statligt stöd

– Det nya är att vi i går, och det har också fått bekräftat från officiellt håll från Trafikverket, att de har kompletterat listan med de projekt i Sverige som får ta del av stadsmiljöavtalet. Det kompletteras med ett sjätte förslag och det är spårvägsprojektet i Lund. Förslaget, som kommer hamna på regeringens bord innan sommaren, är att Lund redan 2015 får del av statlig medfinansiering för spårvagn, säger Anders Almgren (S), ordförande för kommunstyrelsen i Lund.

Spårvagnens vara eller icke-vara i Lund har varit en vattendelare i staden under flera år. Frågan om finansiering har länge varit en brännpunkt och Lunds kommun vill att staten ska stå för halva kostnaden.

Lundapolitikerna har fäst stort hopp till att pengarna ska säkras genom regeringens nylanserade så ­kallade stadsmiljöavtal, där staten ska gå in som medfinansiär till lokala och regionala kollektivtrafikprojekt. Men så sent som i mars i år meddelade Trafikverket att spårvägen i Lund inte skulle få några pengar. Det är alltså ett beslut som Trafikverket nu har ändrat.

– I kontakt med Trafikverket igår så fick vi beskedet att de faktiskt reviderar sitt förslag. Beskedet är nu annorlunda än när vi träffade dem för några veckor sen. Nu kommer de att föreslå att regeringen redan för 2015 går in och via stadsmiljöavtalen medfinansierar spårvägen i Lund.

I början av 2014 bildades det politiska partiet FNL, FörNyaLund, som har haft som mål att hindra spårvägsprojektet. Tillsammans med Sverigedemokraterna har de varit projektets stora motståndare. Men när finansieringsfrågan nu är löst tyder det mesta på att motståndarna får ge sig.

Den planerade spårvägens första etapp är tänkt att gå från Clemenstorget via sjukhuset och Ideon till ESS på Brunnshög. Nu hoppas Anders Almgren att det positiva spårvägsbeslutet ska locka andra investerare till Lund.

– Under tiden som det här har stått och vacklat lite så har vi också fått tydliga signaler från fastighetsägare och andra att man står och väntar lite med investeringar och man har faktiskt visat att när det har varit lite tveksamt med spårvägen. Det är väldigt många som har hoppats på den och trott på den. Så det är ett positivt besked.

När tror du tidigast man kan hoppa på en spårvagn här i Lund?

– Ja, så snart som möjligt. Med den tidplan som vi haft, så möjligtvis innan 2018.

 27 april 2015

Trafikverkets oväntade besked om statlig satsning på spårvagn i Lund ger ny glöd åt spårvagnsplanerna i Malmö, skriver Sydsvenskan:

Tegnhammar (M) öppnar för spårväg

Spårvagnar i Skåne har en mer realistisk bild vad gäller tidpunkt för eventuellt beslut: 

Finansiering genom stadsmiljöavtal

Den 15 april meddelade Trafikverket Lunds kommun att Spårväg Lund C-ESS är ett av de infrastrukturprojekt som blir aktuella för förhandlingar inom regeringens satsning på stadsmiljöavtal.)

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram ett ramverk för de så kallade stadsmiljöavtalen – en medfinansiering av kollektivtrafik i städerna, kopplat till stadsutveckling.

Spårvägen i Lund är ett av de sex projekten som nu är aktuella för förhandlingen 2015. Det är dock viktigt att betona att detta besked från Trafikverket inte är ett formellt beslut. En förordning och eventuella föreskrifter behövs. Förordningen kan troligen beslutas av regeringen i september 2015, och formella beslut kan då tas i oktober 2015. Förordningen är under framtagande och ska vara färdig till slutrapportering den 20 maj, 2015.

Förutom finansieringsfrågan bör detaljplanerna för spårvägen vinna laga kraft innan kommunfullmäktige kan ta ett igångsättningsbeslut. Överklaganden av detaljplanerna hanteras för närvarande av Länsstyrelsen. Det pågår också en “second-opinion”-utredning av spårvägsprojektet av en expertgrupp – det behöver slutföras innan vidare beslut kan tas.

18 maj 2015 

Regeringsuppdrag om stadsmiljöbidrag. Slutredovisning

16 juni 2015

Utlåtandet från expertgruppen presenteras:

Granskning av projekt Spårväg Lund C -ESS

7 juli 2015

AFSL:s skrivelse till Trafikverket angående expertgranskningen