Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Februari 2015

Läs och begrunda denna text, tillrättalagd för att komma ifråga för statlig medfinansiering. Vi ska inom kort ta upp den till närmare granskning.

Förslag till Stadsmiljöavtal Lunds Kommun

Allmän beskrivning av avtalets innehåll:
Avtalet omfattar medfinansiering för en spårvägslinje mellan Lunds centralstation och den framtida ESS-anläggningen i Brunnshög. Sträckan är 5.5 km lång och 9 hållplatser planeras på sträckan.

Lund är en av de städer i Sverige som har mest intensiv pendlingstrafik. Inpendlingen ligger på cirka 34 000 och utpendlingen på cirka 18 000 resor per dag. Per år görs mer än 17 miljoner kollektivtrafikresor mellan Malmö och Lund. Resandet ökar med cirka en miljon resor per år. 2003 invigdes kollektivtrafikstråket Lundalänken för busstrafik på sträckan mellan Skånes universitetssjukhus och Lunds östra delar. Sedan Lundalänken öppnade har kollektivtrafikresandet i stråket ökat markant. Resandet har överträffat de prognoser som gjorts. Bara mellan 2010 och 2013 ökade resandet på Lundalänken ökat med i snitt 12,5 % per år. Lundalänken passerar bland annat Skånes universitetssjukhus, Lunds Tekniska Högskola, Ideon-området och Medicon Village. Stråket är redan idag ett mycket arbetsplatsintensivt stråk och 70 % av resenärerna i stråket är regionalt resande. Många av inpendlarna till stråket kommer via Lund C. Lunds centralstation är den tredje mest trafikerade centralstationen i landet och andelen resenärer ökar och betydelsen i regionen och staden är viktig.

Den planerade spårvägssträckningen sammanfaller med Lundalänken på sträckan mellan sjukhuset och E22 och fortsätter därefter åt nordöst genom den nya stadsdelen Brunnshög. Längs den planerade spårvägens sträckning pågår planering för en omfattande expansion och förtätning av bostäder och fastigheter. Projekten längs stråket är delar i en stadsutveckling som bygger på och drar nytta av en kraftigt ökad tillgänglighet till kollektivtrafiksystemet genom närheten till spårvägen. Spårvägen ska understödja såväl attraktiva mötesplatser som kollektivtrafikens konkurrenskraft.30 % av kommunens utbyggnad fram till 2050 åren planeras i stråket längs spårvägen. Anläggande av spårburen trafik visar på en långsiktighet i planeringen. Närhet till spårstation värderas därför högt av boende och näringsidkare. Spårvägen blir en drivkraft för lokalisering längs stråket vilket i sin tur ökar resandeunderlaget. Noggranna resandeprognoser har arbetats fram som visar på behovet av spårvägens kapacitet.

Följande utveckling pågår längs stråket: Region Skåne planerar att utveckla sjukhusområdet inne i centrala Lund och Akademiska hus planerar förtätning i LTH-området. För Ideonområdet och Medicon Village finns ramprogram som innebär ny och förtätad bebyggelse där Ideontorget med sin spårvägshållplats blir ny knutpunkt. Den nya stadsdelen Brunnshög har som mål att bli en forsknings- och innovationsmiljö i världsklass. Brunnshög har en målsättning att biltrafiken endast utgör en tredjedel av resandet, med spårvägen som central förutsättning. För området Solbjer planeras byggstart inom kort och detaljplanearbete pågår för flera platser längs den planerade spårvägssträckningen på Brunnshög. På Brunnshögsområdet pågår redan etablering av forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.

Avtalsperiod (kan vara längre än perioden för den åtgärd man söker för): 2015-2018

Avtalspart

Län: Skåne
Kommun/kommuner: Lunds kommun
Parter utöver kommun: Region Skåne
Kontaktperson mail och telefon (Trafikverket kontaktperson): Juliana Pyron
juliana.pyron@trafikverket.se
010-123 22 89

Måluppfyllelse

Stadsmiljömålets uppfyllande

Hur leder medfinansierade åtgärder och motprestationer till stadsmiljömålets uppfyllande? Beskriv!

Översiktsplanens och LundaMaTs mål och åtgärder redovisar en bred palett av motprestationer. Översiktsplanen anger att Lunds stad endast byggs ut inom cykelavstånd, och att goda lägen för kollektivtrafik prioriteras. Utanför staden förläggs ny bebyggelse längs kollektivtrafikstråk med spårburen trafik (befintlig eller planerad). Andra översiktsplaneprinciper med bäring på stadsmiljömålet är att skapa en effektiv struktur (för kollektivtrafik och cykel) och att främja ett stadsliv utan allt för mycket biltrafik. LundaMaTs (version 3 antaget av kommunfullmäktige 2014) redovisar skarpa mål kring ökad gångtrafik, cykling och kollektivtrafikresande, men också djärva mål avseende biltrafikens utveckling: per invånare ska biltrafiken på det kommunala gatunätet minska med 1% årligen. Detta innebär i praktiken ett mål som ligger väldigt nära det föreslagna stadsmiljömålet. Utvecklingen de senaste fem åren visar att målet uppnåtts med råge: -3% biltrafikminskning per invånare och år. Kollektivtrafikresandet har haft en god utveckling de senaste åren, bl.a med en 9% ökning av stadsbusstrafiken 2014. Resandemålen är dock högre satta än så och nås inte riktigt, varför utökade kollektivtrafiksatsningar är angelägna.

Den nya stadsdelen Brunnshög byggs med höga ambitioner och visioner om en plats där det är gott att leva, stimulerande att arbeta, enkelt att bo och som är intressant att besöka. För Brunnshögsplaneringen ges bilen begränsad plats och ambitionerna avseende transportsystemet är högt ställda – 1/3 bil, 1/3 kollektivtrafik och 1/3 gång och cykel (tredjedelsmålet). Spårvägen kommer gå centralt genom området och blir en ryggrad i transportsystemet och bebyggelsen. En hög täthet närmast hållplatserna är en central del i planeringen vilket också bidrar till stadens liv. Strukturen för bebyggelsen i Brunnshög ska skapa förutsättningar för att bygga blandstad. Blandstaden som planeras ska minska behovet av transporter genom att kunna erbjuda service, såväl butiker som rekreation, på nära håll.Utvecklingen längs stråket tillsammans med spårvägen ger möjlighet till stor andel kollektivtrafiktrafikresande.

Samlade effekter av avtalet

Beskriv bidrag till relevanta mål såsom lägre bullernivåer (miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö), frisk luft, ökad sysselsättning, jämställdhet, social integration av avtalet. Bör kunna hämtas från planer och program!
Utvecklingen längs stråket tillsammans med spårvägen skapar möjlighet till stor andel kollektivtrafiktrafikresande, hållbara transporter, hållbar arbetspendling och bidrar även till ökad sysselsättning.

På huvuddelen av sträckan kommer spåret att gå i gräs. Detta reducerar buller samtidigt som det skapar möjligheter att ta hand om det dagvatten som belastar den yta kollektivtrafiken nyttjar. Längs hela stråket planeras trädplanteringar.

Elektrisk drift är mycket energieffektiv. Elektriska motorer har hög verkningsgrad och stålhjulens friktion mot rälsen är låg. Bromsenergin kommer dessutom att återmatas. Att spårvagnar drivs med elektricitet innebär att det inte sker några utsläpp av skadliga avgaser i gatumiljön. Dessutom attraherar spårtrafik bilister, vilket bidrar till att minska de totala utsläppen av koldioxid.

Sammantaget så bidrar projektet och intilliggande planer till miljökvalitetsmålet om god bebyggd miljö.

Stadsmiljömålet:
All tillväxt i persontransporter ska tas i kollektivtrafik, gång- och cykel

Spårvägens utformning redovisas i ”Riktlinjer för gestaltning”:

http://www.sparvaglund.se/Global/Sparvag-Lund/Dokument/Del1_Bakgrund_och_analys_s1- 30.pdf
http://www.sparvaglund.se/Global/Sparvag- Lund/Dokument/Del2_Principer_for_utformning_och_byggnadsverk_s31-66.pdf http://www.sparvaglund.se/Global/Sparvag- Lund/Dokument/Del3_Utformning_fortsatt_arbete_s67-130.pdf

Samhällsekonomisk kalkyl för projektet har gjorts.

Åtgärder som medfinansiering söks för

Objektnamn: Spårväg Lund C - ESS

Allmän beskrivning av åtgärden: Byggnation av ny spårvägsanläggning från Lund central till ESS i Brunnshög, inkl. nio hållplatslägen. Både i befintlig stadsmiljö och i nytt utvecklingsområdet Brunnshög.

Projektstart (år): 2015 Projektslut (år): Trafikstart 2018

Kostnadsfördelning för åtgärden

Medfinansieringen av åtgärden, som medel söks för, antas vara 50%. Kostnader för motprestationsåtgärder får inte räknas in i annan finansiering.

Mognadsgrad, hur moget är åtgärden (hur mycket är planerat, finns tillstånd och budget och erforderliga beslut?):
Förstudie färdigställdes 2011. Gestaltningsprogram togs fram under 2013 och under 2014 har en förprojektering genomförts. Upphandlingsdokument är under färdigställande under våren. Detaljplaner för spårvägen antogs i Kommunfullmäktige i december 2014. Överklagandetiden gick ut 30/1 2015 och planerna är i dagsläget överklagade.

Kommunen har avsatt medel för 50% medfinansiering.

Avser kostnader endast investering i lokal och regional kollektivtrafik? Ja

Inkluderar åtgärden ny teknik t.ex. elektrifiering av busstrafik?
Ja, ny spårväg utförs med nyaste teknik, både vad gäller drift, energieffektivitet, resandekvalitet och integrering i stadsmiljö.
Spårvägen i Lund är det första nya spårvägssystemet som byggs i landet på 100 år. Det möjliggör att Lunds spårväg utformas på ett modernt och nytt sätt jämfört med befintlig spårväg i Sverige. Spårvägen kommer att gå på egen bana på i stort sätt hela sträckningen vilket säkrar god framkomlighet och pålitlighet. Genom en god geometri utan snäva radier säkras god komfort. Utformningen av hållplatser och vagnar samordnas och genom att fordonen går på spår stannar vagnen på samma plats var gång. Därmed blir på- och avstigning smidig och anläggningen blir tillgänglig för alla. Spårvägens utformning kommer vara öppen och utgöra en naturlig del av stadsrummet och den kommer att tillföra ett grönt inslag i gaturummet. Genom materialval, utformning och gestaltning tydliggörs gaturummet och trafiksituationen blir överblickbar, lättläst, självförklarande och därigenom säker.

Motprestationer

Motprestationerna kommer vara mycket viktiga vid bedömning och prioritering av förslag!

Lunds kommun arbetar sedan 1999 med planer och åtgärder som främjar hållbart resande och stadsmiljömålen. Arbetet har samordnats inom LundaMaTs I, II och III, och legat till grund för Översiktsplan 2010. Under 2013 antogs också ny Parkeringsnorm för bil och cykel, med målet att minska bilanvändningen. Se även rapporterna nedan.

Planer och program

Finns översiktsplan med tydligt fokus hållbar stadsutveckling? Ge länk: Översiktsplan 2010 http://www.lund.se/Medborgare/Bygga-bo--miljo/Samhallsplanering-klimat-och- miljo/Oversiktsplan/

Finns trafikstrategi med tydligt fokus på hållbart resande? Ge länk:
LundaMaTs III – Strategi för et hållbart transportsystem i Lunds Kommun
LundaMaTs omfattar både stadsutveckling, resande och transporter.
http://www.lund.se/Global/F%C3%B6rvaltningar/Tekniska%20f%C3%B6rvaltningen/Gatu- och%20trafikkontoret/LundaMats/Strategi%20LundaMaTs%20III/Lundamats%20III.pdf

Finns parkeringsstrategi, cykelstrategi mm med fokus på minskad bilanvändning. Ge länkar: Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds Kommun http://www.lund.se/Global/F%c3%b6rvaltningar/Stadsbyggnadskontoret/PDF-filer/P- norm/Parkeringsnorm%20Lund%202013.pdf

Hur stämmer detta med andra viktiga planer och program för hållbar stadsutveckling och hållbara transporter? T.ex. regionala trafikförsörjningsprogram. Ge länkar:
Region Skåne – Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015. Åtgärden finns i planen för 2018
http://www.skane.se/globalassets/styrandedokument/tfp_2015_final.pdf

Mark och bostadsförsörjningsprogrammet (MBF)

http://www.lund.se/Global/F%c3%b6rvaltningar/Tekniska%20f%c3%b6rvaltningen/Mark%20och%2 0expl/Pdf/MBP%202014-2016%20140127.pdf

Åtgärder

Beskriv viktiga beslutade åtgärder inom kategori motprestation under tänkt avtalsperiod som kan bidra till stadsmiljömål och målsättningen i övrigt? Ange länkar om sådan finns:

Inom kommunens verksamhet finns flera beslutade åtgärder som identifierats i LundaMaTs och planerna ovan. Här finns pågående arbeten som grundas på Cykelstrategin 2013-2017 och Fotgängarstrategin 2014-2018. I sammanhanget kan nämnas utveckling av supercykelstråket Malmö- Lund, pågående översyn av cykelpassager, fortsatt arbete enkelt avhjälpta hinder enligt Tillgängliga Lund 2004, pågående linjenätsöversyn av stadsbussarna för ökat bussresande, årliga bullersaneringsarbeten, ny hastighetsskyltning i byarna och Lund, arbete med gröna resplaner hos större företag, reglering av kommunens fordonspolicy och mycket mer.

Hela utvecklingsområdet Brunnshög och Kunskapsstråket har högt ställda mål för hållbart resande. Se rapport på länk: http://www.lund.se/Global/F%c3%b6rvaltningar/Stadsbyggnadskontoret/Brunnsh%c3%b6g/pdf- filer/M%c3%a5l%20och%20vision/M%c3%a5l%20och%20vision_Lund_NEBrunnshog_120930_low res_enkelsidor,%20tryckversion.pdf

Beskriv planerade åtgärder inom kategori motprestation som kan göra det svårare att nå stadsmiljömålet och målsättningen i övrigt?

Inga


2015

2016

2017

2018

Totalt

Medfinansiering (tkr)

   5

  50

106

   206

  367

Annan finansiering (tkr)

   5

  50

106

   206

  367

Total kostnad (tkr)

   10

  100

212

   412

  734