Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Störningar, utsläpp under byggtiden

Förstudien Spårväg Lund C - ESS, 2011-0-02, har på sidan 43 en tämligen knapphändig beskrivning av de störningar som förutses under byggtiden. Så här står det (sid. 43):

Utredningsalternativet – spårväg

Det är av storvikt att planeringen av anläggningsarbetena görs noggrant för att hålla byggtiden så kort som möjligt. I samband med byggstarten kommer flera busslinjer att behöva läggas om, en del permanent och en del temporärt då de senare kommer att ersättas av spårvägstrafiken.

Under byggtiden kommer det att krävas ett stort antal transporter med material både till och från byggarbetsplatsen och längs sträckan kommer en mängd olika anläggningsmaskiner att utföra arbeten. Det är inte otänkbart att en del arbetsmoment måste utföras nattetid för att inte störa trafik och angränsande verksamheter mer än nödvändigt. På samma sätt kan en del moment behöva göras dagtid i delar med många boende för att inte skapa störningar nattetid.

Det kommer att bli nödvändigt med tillfälliga avstängningar och andra begränsningar, framförallt för biltrafik i och igenom byggarbetsplatserna, särskilt på delsträckan mellan Universitetssjukhuset och Lund C. Kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik bör priori- teras förbi och genom byggplatserna. 


Det är ofrånkomligt att det blir störningar under byggtiden, det förstår alla. Men få torde ha klart för sig vidden och omfattningen. Exempelvis att Sölvegatan under motorvägen kommer att vara spärrad för all trafik under tiden som bron byggs. Det kan ta uppemot ett år, har vi fått veta.

Erfarenheterna från Edinburgh och Florens är ett memento. Invånarna där upplevde det som att byggtiden drog ut i det oändliga.