Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

 

BERÖRDA GATOR OCH PLATSER

Kulturportal Lund

Vill man återuppleva de delar av Lunds stadskärna som berörs av spårvägen, kan vi inte annat än varmt rekommendera ett besök på Kulturportal Lund. Här erbjuds informativa texter, gatubilder, panoreringar. Testa själva! På översiktskartan kan man klicka på ett stort antal byggnander/platser. för informativa texter.

Lunds bevaringsprogram

En verklig guldgruva för de som vill fördjupa sig i Lunds bebyggelsehistoria erbjuder Lunds bevaringsprogram. Där kan man klicka sig fram till kvarter och vidare till enskilda fastigheter. Materialet är en digitalisering av böcker, dokument skrivna under 1980- och 1990-talen samt under tidigt 2000-tal.

Förstudie. Spårväg Lund C till ESS. 2011-05-02

Under rubriken PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR sid. 18 har spårvägslinjen delats in i karaktärsområden vilka  beskrivs översiktligt för att ge en bild av områdets visuella kvaliteter och brister. Det görs på ett engagerat sätt och med intressanta iakttagelser. Det är skälet till vi här har klippt in ett avsnitt, det som berör sträckan Lund C till Allhelgonakyrkan. Den som vill läsa om fler områden, har bara att klicka fram förstudien.

Clemenstorget från Sankt Laurentiigatan och från Bangatan

Stadsmiljön vid järnvägstationen präglas av kvartersbebyggelse i två till fem våningar. Norrut i form av rutnätskvarter och österut i form av större kvarter med blandad, småskalig bebyggelse. Gatumiljön är stadsmässig med trottoarer och fasad i liv med fastighetsgräns, alternativt med indragen bebyggelse och tydligt avgränsad förgårdsmark.

Clemenstorget vid stationen är ett grönt och välfungerande torg. Cykelparkering, torghandel och vistelseytor används i stor utsträckning. Det stora antalet träd skapar ett sammanhängande lövtak som ger torget en unik karaktär jämfört med övriga torg i Lund.

Sankt Laurentiigatan sträcker sig från Clemenstorget till Allhelgonakyrkan och är med sin alléplantering en karaktäristisk och värdefull miljö. Utmed Sankt Laurentiigatans västra sida ligger Lindebergska skolan som präglas av en grön parkliknande miljö med inslag av gamla träd. 

 Sankt Laurentiigatan möter Bredgatan i en storskalig korsning som också fungerar som förplats till Allhelgonakyrkan. Korsningen utgör gränsen till medeltidsstaden och är en av entréerna in i staden.

Norr om gaturummet vid Allhelgonakyrkan återfinns en passage med bebyggelse på bägge sidor om gatan. Gatusektionen innehåller två körfält samt breda gång- och cykelvägar på vardera sidan om körbanan. Trafikslagen skiljs åt av smala planteringsremsor. Angränsande bebyggelse utgörs av ett envåningshus med fasadliv i fastighetsgräns och av ett fyravånings- hus med förgårdsmark.

Clemenstorget är ett välfungerande torg med många funktioner

Korsande gång- och cykelstråk är viktigt för rörelser norrifrån mot stationen och centrum

Clemenstorgets sammanhängande lövtak ger en unik karaktär jämfört med övriga torg

Torgets koppling till stationen skulle kunna förbättras

Sankt Laurentiigatan är ett välavgränsat rum med bebyggelse på södra sidan och parkmiljö på den norra

Stadsmässig bebyggelse kombinerad med för- gårdsmark ger Sankt Laurentiigatan en särskild karaktär

Trädrader längs trottoarerna bidrar till att dela upp rummet och dra ner skalan

Korsningen vid Allhelgonakyrkan fungerar som den medeltida stadens entré.

Bred körbana med många körfält och god framkomlighet. Höga belysningsstolpar, stor andel biltrafik och total trafikseparering bidrar till att förstärka det storskaliga intrycket

Kyrka med förplats, park och hållplatser gör att gatumiljön upplevs mer som en plats än en sträcka.