Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

 Länk till detaljplan

 Clemenstorget - Sankt Laurentiigatan - Bredgatan - Allhelgonakyrkan                                    

Till en början vill vi citera vårt remissyttrande till Stadsbyggnadskontoret:

Spårvägsräls diagonalt över Clemenstorget visar en total nonchalans mot de värden detta stiliga 1800-talstorg representerar och sprider ett löjes skimmer över dem som planerar och styr i vår stad. Aktion för Spårvägsfritt Lund vill bevara torget som det nu är, om än något uppfräschat.

Enligt samrådshandlingarna skall spårvagnarna som kommer att trafikera sträckan Lund C – ESS, ”vara ca 30 meter långa och plattformarna på Clemenstorget byggs därför 35 m långa. Hållplatsens plattformar har en höjd över spårnivån på 28 cm. När etapp 2 mot Dalby byggs ut och kopplas till den framtida Simrishamnsbanan förutses ett behov av längre plattformar för att möjliggöra trafikering med dubbelkopplade spårvagnar. För största möjliga flexibilitet för framtida utveckling har hållplatslägena placerats så att plattformarna skall vara möjliga att förlänga till 80 meter.”

Aktion för Spårvägsfritt Lund konstaterar att såväl Bangatan som Laurentiigatan ingår i den kedja av gator som omgärdar stadskärnan och på dessa och det inre gatunätet sker transporterna till denna. Stängs någon av gatorna i kedjan av blir transporterna längre, svårare och därmed dyrare och försvårar för dem som driver butiker eller annan verksamhet i stadskärnan.

Stängs Bangatan av får detta till följd att den biltrafik som nu går norrut på denna gata flyttas över till det mer störningskänsliga stråket Klostergatan, Kyrkogatan och Bredgatan och om Laurentiigatan stängs för biltrafik får detta till följd att den trafik som nu går norrut på denna gata flyttas över till samma störningskänsliga stråk.

Aktion för Spårvägsfritt Lund vill värna om och förbättra förutsättningarna för livet i stadskärnan samtidigt som vi vill minimera genomfartstrafiken i denna. Vi motsätter oss således stängningen av biltrafiken på Bangatan respektive Laurentiigatan.

Vi konstaterar att trots det betydande intrånget på Allhelgonakyrkans mark är enligt förslaget gång- och cykelbanorna på den västra sidan alldeles för smala, likaså körbanan för bilar och den stora mängd bussar som passerar. Gatukorset och parken kring kyrkan kommer att förfulas av ett större antal stolpar och bärlinor och av ny uppfartsväg till kyrkoplanen.

Vidare tas nuvarande busshållplatsen vid Allhelgonakyrkan bort. Den trafikeras för närvarande av 14 busslinjer. Det betyder sämre tillgänglighet till kollektivtrafiken för personal och studenter vid Socialhögskolan, Theologicum och Universitetsbiblioteket. Kyrkobesökare till Allhelgonakyrkan får också en längre väg att gå. Det innebär att alla dessa får upp till 400 meters längre gångsträcka till närmaste hållplats. 

 

Hållplatsen vid Allhelgonakyrkan liksom terminalen vid Universitetssjukhuset är viktiga bytesplatser - se också Lunds stadsbusskarta.

Allhelgonakyrkan är hållplats för totalt sett 14 busslinjer varav 8 går i regionaltrafik. Med spårvägens etablering försvinner den. Första uppehåll efter Lund C blir terminalen vid Universitetssjukhuset. På Sankt Laurentiigatan använder bussar och spårväg samma körfält.