Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Depån i detaljplanen                                            Länk till detaljplan

Att placeringen av depån är mindre lyckad, det är man på det klara med redan i förstudien 2011-05-02. På sid.30 kan man läsa:

Även om det ur trafikeringssynpunkt är fördelaktigt att placera depån så centralt som möjligt i det framtida spårvägsnätet (helst på en sträcka där alla linjer går samlade) har den sammantaget bästa placeringen i detta fall preliminärt bedömts vara ytterst på linjen vid ESS. I det fortsatta arbetet ska depåns placering och utformning ytterligare studeras.

I  remissyttrande till Stadsarkitektkontoret klandrar vi såväl depåns storlek som dess placering:

ESS avses bli en forskningsanläggning i världsklass. Det är en stor tillgång för svensk forskning och för Lunds universitet att den skall uppföras i vår stad. Den kända arkitektfirman Henning Larsen skall gestalta anläggningen, och man kan förmoda att det blir något spektakulärt. Den torde också bli en av de största sevärdheterna i Lund.

Depåbyggnaden är både ur landskapsbildssynpunkt och med hänsyn till ESS helt felplacerad. Spårvägen och dess stolpar och ledningar förfular och komplicerar transporte till ESS. Vi menar att om depåanläggningen skall finnas bör den placeras på annan plats, men som torde ha framgått bör enligt vår uppfattning spåren och depån över huvud taget inte anläggas.

Det är sällan man får se en så tydlig illustration på hur man kan trixa med storleksupplevelsen som här. I fågelperspektivet framstår depån närmast som pytteliten i förhållande till vägar och själva ESS-anläggningen. Ett helt annat inryck av storlek får man av den andra bilden, vilken naturligtvis är mer sanningsenlig. Depåområdet anges behöva vara 40 000 kvadratmeter stort och byggnaden 15 000 kvadratmeter och 10 meter hög.