Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Spårvägsgatan

Granskningshandling: detaljplanen 2014-01-14

 Sölvegatan är tänkt att byta namn till Spårvägsgatan i samband med etableringen
 

På modellfotot skymtar i nederkant bostadsområdet Djingis Kahn. Exploateringsgraden är där ca 1/3 jämfört med Solbjer.

I Solbjersområdet - program för detaljplan kan man läsa sid.3:

I Lund NE/Brunnshög sammanfaller och förstärker den planerade spårvägen Kunskapsstråket. Här eftersträvas en spårvägsmiljö som kan samspela med promenadstadens krav på tillgänglighet.En attraktiv promenadmiljö är eftersträvansvärt av många skäl:

- Den upplevelserikedom som kravs för att promenadmiljön ska bli tillräckligt intressant för att stimulera till gående leder också till möten mellan människor och livskvalitet - en kreativ stadsmiljö.

- En attraktiv promenadmiljö leder till befolkade stråk och därmed trygga stråk. - En god promenadmiljö är också en god cykelmiljö.

- När det känns roligt att gå till och från hållplatsen bidrar det också till en ökad användning av kollektivtrafiken.

Unik spårvägsmiljö Lund C - ESS

Spårvägen ......blir den sammanbindande länken i stråket, Här kommer mycket människor att röra sig, både längs med och tvärs vilket kräver omtanke kring och utveckling av stadsmiljön längs stråket. I Lund NE/Brunnshög ska spårvägen utgöra ryggraden i den nya stadsdelen. För att den ska vara det behöver spårvägsmiljön vara attraktiv för stadsliv, verksamheter, service och boende innebärande ofta motstridiga krav som t.ex. att förena biltillgänglighet och höga krav på stadsmiljö. 

Hållplatser ska utformas som klimatskyddade rum med möjlighet att skapa stadsliv och handel. Boende och verksamheter kommer att skapa liv på olika delar av dygnet.

I boken Västra Hamnen - lärdomar och erfarenheter (Arkus skrift 2013) förs den lätt kröka Köpmagergade i Köpenhamn fram som ett ideal som eftersträvas även för Solbjer:

Bilden ovan kan jämföras med den illustration som pogramskriften för Solbjer visar på Spårvägsgatan:

Nedan  en sektion av hållplatsen strax söder om Solbjersvägen hämtad från detaljplanen. Gaturummets bredd är här ca 35 meter. Läsaren uppmanas rulla tillbaka och ånyo läsa vad som sägs om den attraktiva promenadmiljön som man vill uppnå gestaltningen av Spårvägsgatan. Det som gör Köpmagergaden så attraktiv är gaturummets fina proportioner och att det  utgör en "shared space", olika trafikslagen samsas om utrymmet och att man rörs sig obehindrat kors och tvärs i gatan, och sist men inte minst naturligtvis folkvimlet.


 


 


 


 


 

Båda bilderna visar åskådligt de skilda banorna för spårvagnar, bilar, cyklar och gångtrafikanter. Även om inga skyddsstaket är uppsatta, är barriäreffekten påtaglig. Den förstärks dessutom av skillnaderna i markbeläggning.

Över Spårvägsgatan ska barnen passera till daghemmet, och man kan också fråga sig hur kul det är att ta sig över gatan med barnvagn eller rollator. Spårvägsmiljön Lund C- ESS ger sig ut för att vara unik, och det är den kanske, men knappast på det sätt som programförfattarna föreställer sig.

I de redovisade hastighetsprofilerna för spårvägen varierar den maxhastigheten mellan 30 och 40 km/h, vilket förefaller djärvt med tanke på visionen om ett "levande stadsliv" i spårvägsgatan. Uppfattas cykelbanorna som snabbspår är de sannolikt inte heller ofarliga. Elcyklar ger assistans upp till 28 km/h, inte heller det ofarligt.