Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Terminalen Universitetssjukhuset

Avsikten med detta avsnitt är att komplettera och fördjupa den mycket skarpa kritik som står att läsa i vårt  remissyttrande till Stadsbyggnadskontoret gällande detaljplanen Getingevägen- Tornavägen. 

Från gatukorset vid Allhelgonakyrkan går spårvägen på egen bana. Intrång göres på sjukhusområdet varvid värdefull vegetation försvinner. Då banan tar en stor del av det tillgängliga utrymmet i anspråk blir utrymmet för gång- och cykelbanor starkt begränsat och körbanan för bilar, lastbilar och bussar på tok för smal. Gatan trafikeras varje vardag av mer än 1 500 bussar.

Entrégatan stängs enligt förslaget av och infarten till sjukhuset flyttas ett hundratal meter norrut. Läget har inte redovisats i detaljplanen vilket är anmärkningsvärt. Man kan dock av illustrationsplanen förstå att den skall korsa den svängda och relativt branta rampvägen just där denna planas ut. Läget är ur trafiksäkerhetssynpunkt synnerligen illa valt. Denna och den svårnådda, svårkörda och krokiga Lasarettsgatan blir huvudväg till det väldiga Universitetssjukhuset. Aktion för Spårvägsfritt Lund vill behålla den lättfunna och värdiga Entrégatan i befintligt skick.

Den nuvarande bussterminalen vid Universitetssjukhuset fungerar mycket bra. Perrongen är rymlig, och det är lätt att byta buss, och de resande behöver endast passera ett ljusreglerat övergångsställe för att nå sjukhusområdet. För att få plats även för sjukhushållplatsen har terminalen enligt detaljplaneförslaget totalt förändrats. Det innebär att gångtrafikanter (av- och påstigande på bussarna) måste passera flera körfält. Ytterst ligger ett körfält för bussar (med plattform), nästa körfält är för bilar och nästa också för bilar i motsatt riktning med en avskiljande trädrad. Därpå följer spårvägsspår och sedan till sist ytterligare en plattform. Som mest måste alltså gångtrafikanterna passera sex körfält för att nå sjukhusområdet framför nuvarande Patienthotellet, där gångtrafikanterna dessutom hamnar på cykelbanan framför denna byggnad. Detta bäddar för kaos värre än passagen vid Tullkammaren!

Aktion för Spårvägsfritt Lund finner den föreslagna bussterminalen vid Universitetssjukhuset helt oacceptabel.

Många busslinjer trafikerar nu Lundalänken och kommer därmed snabbare och smidigare till sitt mål och kan också ta upp eller lämna passagerare i nordöstra Lund. I den föreliggande planen reserveras Lundalänken för enbart spårvägstrafik, och de nämnda busslinjerna tvingas upp i trafikkaoset vid Norra Ringen. Vi menar att gjorda investeringar skall utnyttjas fullt ut och att länken mellan Getingevägen och Sölvegatan skall vara öppen för busstrafik.

Förutom två bilder på bussterminalen visar bildspelet  den befintliga entrén samt  passagen mellan Gamla Seminariets gavel och Blockets norrsida där den nya huvudentrén är tänkt att placeras.


 

För att ytterligare underbygga kritiken kan man börja med att titta på Skånetrafikens utmärkta översiktskarta över terminalen:

Terminalen Universitetssjukhuset - en översiktskarta

Det är en imponerande terminal  och bytesplats för stads- och regionbussar. Det är denna terminal som spårvägen är tänkt att samordnas med. Läsaren rekommenderas nu att klicka på länken för ramprogrammet daterat 2013-05-15:

Ramprogram för Sjukhusområdet och Södra Universitetsområdet

Illustrationsplanen i nedre vänstra hörnet på sidan 34 visar hur den nuvarande bussterminalen helt sonika  får maka på sig och flytta ut i gatan. Läs beskrivningen av konsekvenserna i det ovan citerade avsnittet ur remissyttrandet.

Hur har det kunnat bli så tokigt?

Det första skälet har vi stött på många gånger. Där spårvägen går fram, där har den högsta prioritet. Är något i vägen, får det maka på sig (eller läggas ned som exempelvis hållplatser som försenar framfarten).

När det gäller förskjutningen norr ut av hela terminalkomplexet är det ett annat motiv som kommer in bilden. Det är naturligtvis fatalt att spårvägen går i periferin av Kunskapsstråket. För att råda bot på detta vill man inrätta en tvärgående förbindelse - Sjukhusstråket - mellan terminalen och Sölvegatan. Det har lett till det märkliga förslaget att stänga den nuvarande huvudentrén till Blocket; en av de mest självklara entréplaceringar man man tänka sig, som dessutom har angörings- och vändplats för taxi och anhörigtrafik.

Om delområde A Hållpats Universitetssjukhuset - Noden skriver man (sid 34)

..... den ska tillsammans med den nya entrégatan för gående och cyklister, samt den nya bilinfarten, bli en intensiv plats för vård, samhällsservice och kommersiell service ......kvarteret ska bli en dynamisk knutpunkt i staden ..........det viktigaste är att skapa en attraktiv nod, en god mötesplats i denna målpunkt och bytespunkt  i staden ...........stadens liv ska nå in  sjukhusområdet genom att butiker och service lokaliseras i bottenvåningarna ........det ska bli en trivsam miljö där man lägger särskild vikt vid lokalklimat och soligt väderstreck (mot norr!)  där det blir trevligt att stanna till på väg till och från sjukhuset.

Man talar alltså här om en förbindelse mellan ett sjukhus hållplats och dess entré. Vilka är det man har i åtanke? Är det patienterna, är det sjukhusets personal? Man kan inte undgå känslan av att planförfattarna saknar inlevelse i vad ett sjukhusbesök innebär. Det är inte platsens, vägens intensitet, dynamik som i den situationen  är det viktigaste, utan det är, förutom tillgång till god vård, orienterbarhet, trygghet, framkomlighet etc.

De människor som man har i åtanke i planeringen är de som måste passera Blocket för att ta sig till spårvägsterminalen. Att låta huvudentrén vara kvar och ordna en tvärförbindelse mellan spårvägsterminalen och Kunskapsstråket på ett annat sätt, skulle det verkligen inte vara möjligt? 

Visst, vi vet att Region Skåne, Akademiska Hus och Lunds Universitet har deltagit i arbetet. Men det är Stadsbyggnadskontoret som har utarbetat ramprogrammet. Region Skåne som huvudman för både kollektivtrafiken och sjukhuset sitter alltså på två stolar samtidigt. Det blev tydligt vid det samrådsmöte som hölls på sjukhusområdet om spårvägens detaljplan gällande terminalen. Hade inte några representanter för Aktion Spårfritt Lund infunnit sig kunde man ställt in mötet eftersom vi var de enda som kom.