Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Depåutredningen

2013-09-06 publicerade Spårvagnar i Skåne (SPIS) en 105-sidig rapport:

Depåutredning LUND

Författare: Rolf Nilsson, BBH Arkitekter & Ingenjörer AB

Kvalitetsgranskning: Suzanne Larsson, BBH Arkitekter & Ingenjörer AB

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the European Investment Bank nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein. 

Inklippet ovan visar att utredningen är ytterligare en i raden utförd med bidrag från EU.

Observera att stadsbyggnadskontorets detaljplan för Spårvägsdepån är daterad 2013-05-08, dvs ett halvår tidigare.

De inledande sidorna är så pass sensationella att de citeras här in extenso:

2 INLEDNING

Spårvagnar i Skåne är ett gränslöst samarbete mellan Malmö, Lund, Helsingborg och Region Skåne. Tillsammans arbetar dessa parter för en smart kollektivtrafik i städerna – där människan står i centrum. Genom att investera i spårväg där det behövs vill parterna skapa förutsättningar för grön stadsutveckling, social integration och hållbar tillväxt i hela Skåne.

Spårvagnar i Skånes parter samverkar i frågor som rör drift och underhåll, upphandling, finansieringslösningar, utformningsprinciper och kommunikation för att lära av varandra, nå längre och använda våra resurser effektivare.

Samverkan berör även planeringen av de depåanläggningar som krävs för att hålla spårvagnsparken i Skåne rullande. Initialt har en depåstrategi arbetats fram. Den belyser hur samverkan parterna emellan kan se ut, och ger rekommendationer för lämpligt fortsatt arbete. Det utpekade depåläget i Lund NE/Brunnshög har här studerats utifrån den rekommenderade strategin.

Depåanläggningen skall initialt byggas för 8 stycken 29 - 33-meters vagnar, se kapitel 3 Tidplan för trafikstarter/utökning av trafik.

Dimensionering av området skall också ge möjligheter för framtida utbyggnad till ca 24 st vagnar. För denna kommande utbyggnad skall också planeras för att ett antal vagnar kan vara cirka 40 meter (max 45 meter). Man skall även kunna köra 40-metersvagnarna dubbelkopplade.

Tidigare studie av utformning av depån har gjorts. Den redovisade lösningen var dock ej planerad för uppställning inomhus och redovisade en för splittrad anläggning vilket leder till dubblerade teknikutrymmen och/eller ledningsstråk i mark mellan byggnaderna. Dessutom hade den redovisade lösningen för många underhållsplatser och överdimensionerad kontorsbyggnad. Rangering från uppställningsplatser till verkstadsplatser var endast möjlig genom tvätthall. I övrigt var rangeringsvägarna oklara samt ett stort antal växlar och spårmetrar onödiga. Rörelse mellan uppställning och verkstad belade samma spår som utsättning och inryckning.

Uppställning planeras ske inomhus dels för att säkerställa tursättning vid den tid på året då snö och blötsnö kan äventyra utsättning av vagnar i trafik, dels för att skydda vagnarna mot klotter och åverkan.

3.1 LOKALISERING

Lunds kommun har valt aktuellt depåläge, vilket nu studerats och varvid ett antal aspekter har bedömts. Då depån, framförallt för uppställning av vagnar vid den framtida trafiken, är relativt ytkrävande har en avgörande aspekt varit möjligheten till markåtkomst. En placering närmare Lunds centrum skulle vara mer optimal ur trafikeringssynpunkt.

Tänkt depåområde ligger inom fastigheten Östra Odarslöv 13:5, norr om Odarslövsvägen, ca 6 km från Lunds centrum. Depåområdet gränsar i nordväst till område som är under planering för forskningsanläggningen ESS. Det är ca 34 000 kvm stort.

3.2 SAMORDNING MED ANDRA ANLÄGGNINGAR

En depåstrategi för Lund, Malmö och Helsingborg har utarbetats. Denna depåstrategi bygger på att de tre städerna samverkar för att uppnå kostnadseffektiva lösningar.

Resultatet av denna innebär en centraldepå där sällanarbeten såsom, karosseriarbeten, målnings- och plastarbeten, hjulsvarvning samt större garanti- och revisionsarbeten för alla tre städernas vagnpark samordnas. Depåstrategin pekar ut Malmö och depån i Nyhamnen som den plats som är lämpligast för en centraldepå. Malmös framtida vagnpark är så stor att det är ekonomiskt lämpligt att ha alla underhållsresurser inom trafiksystemet. Lund och Helsingborg har mindre vagnparker än Malmö för sina system och det är därför inte lämpligt att placera en centraldepå där.

Underlaget i Lund (8 eller 24 vagnar) bedöms som för lågt för att bära dessa kostnader.

Då en centraldepå i Malmö planeras vara färdig först 2020, behövs en provisorisk lösning för dessa arbeten under perioden 2016 – 2020. Var dessa arbeten kan komma ske behöver utredas

Sedan kommer i nästa inklipp svart på vitt vad vi hela tiden misstänkt. Etapp 2 och 3 är ingalunda ur bilden. Lunds kommun och Skånetrafiken står bakom bedömningen som framgår:

3 TIDPLAN FÖR TRAFIKSTARTER / UTÖKNING AV TRAFIK

Tabellen nedan visar en uppskattning av behovet av antal spårvagnar vid olika årtal under en möjlig spårvägsutbyggnad. Lunds kommun och Skånetrafiken står bakom bedömningen.Depån skall således ha en uppställningskapacitet på 8 vagnar i den första etappen och depån skall ha utbyggnadsmöjlighet till 24 vagnar. 


 Vi kan dock redan nu konstatera, att skulle det visa sig att Malmö väljer andra alternativ än spårväg, bygger man  ingen centraldepå - och då står Lund där med Svarte Petter!

5.2 Beskrivningar 

På sid 19(22) står  en upplysning med stor sprängkraft. Nu är det plötsligt inte längre tal om 180 miljoner för depån, nu handlar det om 270 miljoner (8 vagnarsdepå) och 400 miljoner (24 vagnarsdepå). Kul för Region Skåne som ska bekosta depån. Se informationsfoldern Spårväg Lund C - ESS.

5.2.20 Kostnader

Kostnadsbedömning för depåläget har tagits fram. Den bedömda totalkostnaden för depåanläggningen exklusive markdisposition är ca: 270 milj. SEK för 8 vagnarsdepån och ca: 400 milj. SEK för 24 vagnarsdepån. Om anläggningen byggs först för 8 vagnar och sedan byggs ut ökar totalkostnaden med 10-15 milj. SEK.

Driftkostnader årligen är ca:2,9 milj. SEK för 8 vagnarsdepån och ca: 4,5 milj. SEK för 24 vagnarsdepån.