Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

TRAFIKVERKET om Spårväg i Lund 

Slutsatsdokumentet heter Spårväg i Lund, fördjupad utredning, XSY304 och är odaterat, dock anges förprojektering slutförd 2014-11. Status: Granskad och godkänd av Trafikverket. Trafikverket har ännu ingen öppen länk till dokumentet, ej heller Spårväg Lund > DOKUMENT. Däremot anger Google att dokumentet finns att hämta på Spårväg Lunds domän.:

Trafikverket: Spårväg i Lund, fördjupad utredning

Den viktiga konklusionen  att projektet inte bidrar till en samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning, att det är olönsamt står på sid 22 (31).

På sista sidan återfinns  uppgifter om den arbetsprocess som lett till den samlade effektbedömningen. Men än viktigare är bilagorna, vilka vi på anfordran har fått oss tillsända från Trafikverkets Arkivcenter. Bilagorna 1-3 har för oss inte varit åtkomliga på annat sätt.

Bilaga 1: Introduktion till Samlad effektbedömning 

Bilaga 2: PM SEK SPIS Lund 2015-02-17 ver 2.0.pdf

Bilaga 3: PM Samhällsekonomiska kalkyler Lund 2015-02-17 

Bilaga 4: Prognos resande och beräkning trafikekonom

Bilaga 5: Kostnadskalkyl