Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Utredningsalternativet (UA)

Spårvägsförespråkarna envisas med att kalla spårvägslinjen Lund C - ESS för ett  "snabbspår"  till skillnad från en bussalternativ. Det gjordes senast av Anders Almgren (kolla om rätt person)) i kommunfullmäktige 2015-04-23. 

Det finns all anledning att uppehålla sig vid restiden. Bilaga 2, sid 5, anger sammanfattningen av  huvudanalysen att spårvägens tidsvinst gentemot jämförelsealternativet buss värderas i monetära termer till 885 milj. I det följande granskas kalkylunderlaget.

Tabell Lund C - ESS anges på sid 7 i Bilaga 2. Den har nedan omformats till en standardtidtabell, se Avgångstider:
 


t

n

s = L/n

v = s/t

= L/2/v*60


antal   turer per timme

turtätet (t)     min

antal (n)    fordon

   L=10,4 km

km/h

disponibel
restid Lund C - ESS
min

Avgångstider
Lund C

8

7,5

5

2,08

16,64

18,75

0 7 15 23 30 27 45 53 

6

10

4

2,60

15,60

20

0  10 20 30 40 50 

4

15

3

3,47

13,87

22,5

0 15  30 45   

2

30

2

5,20

10,40

30

0 30

 Av tabellen kan utläsas

  • Under maxtimmen avgår 8 turer per timmen, turtätheten alltså 7.5 min.
  • Med 5 antal fordon i trafik är avstånden (s) mellan fordon 2,08 km och hastigheten 16,64 km/h, vilket korresponderar med disponibel restid på 18,75 min med hänsyn till angivna avgångstider. Motsvarande med 4 fordon i trafik är 15,60 km/h och disponibel restid 20 min.
  • För att skapa väntetider vid ändhållplatserna för föraren att byta förarhytt (av- och påstigning av resenärer sker samtidigt) måste  medelhastigheten öka. (Tid för byte av förarhytt anges till 2 minuter)

2. Hastighetsprofiler

Vi har på annan plats redovisat  hastighetsprofilerna för spårvägen, se här.

Så länge Brunnshög inte är utbyggt torde det vara hastighetsprofilen Max 30-50 km/h som ska gälla och därefter Max 30 km/h. Beräknad restid (medelhastighet) 14,2 min (21 km/h) respektive 15,1 min (20,6 km/h). 

Det finns ytterligare en hastighetsprofil redovisad som Max 40 km/h med beräknad restid (medelhastighet) till 12,9 min (24,1 kmh) där körhastigheten i Spårvägsgatan anges till 40 km/h.  Den hastigheten förefaller helt orealistisk, för att inte säga ansvarslös. Om spårvägsmiljön skriver man bl a Här kommer mycket människor att röra sig, både längs med och tvärs.....Spårvägsgatan ska vara attraktiv för stadsliv, verksamheter, service och boende.

Som framgår av bilden nedan måste de flesta barnen korsa Spårvägsgatan för att komma till förskolorna. Den krökta formen underlättar inte precis siktförhållandena.Förvånansvärt nog har inte säkerhetsaspekterna belysts explicit i spårvägsprojektet.


I konflikten mellan spårvagnarnas framfart och Spårvägsgatan som ett socialt livaktigt gaturum, så är det självfallet spårvagnars hastighet som måste anpassas. Handen på hjärtat, vad spelar en minut hit eller dit på en sträcka av 5 km? 

 I den fortsatta analyse ska vi gå för UAs del närmare in på begreppen gångtid, väntetid, åktid, försening.

Jag är inte heller helt på det klara med av förarens byte av förarhytt vid ändstationerna betyder för kalkylen.

Det som idag gör Lundalänken så populär är det praktiskt taget inte är några väntetider på Lund C för resan till LTH. Redan 2008 gick det 30 bussar i maxtimmen på länken från Lund C. Källa.

 

Fortsättning följer....