Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Tredjedelsmålet 

Tredjedelsmålet är en av grundstenarna i fastställandet av "prognosmålet" för spårvägen. Det finns alltså skäl för en kritisk granskning.

Kommunen har satt som mål att högst 1/3 av alla resor  till och från Brunnshög ska ske med bil, de andra tredjedelarna med gång och cykel eller med kollektivtrafik. I  april 2011 publicerade Trivector rapporten:

Färdmedelsfördelning för resor till framtidens Brunnshög - högst en tredjedel bitrafik till området - går det?

Tillvägagångsättet är intressant. Man utgår från att inpendlingen till det framtida Brunnshög liknar den inpendling till Ideon som framkom av SBC: undersökning gjord ett par år tidigare.

Därefter beräknas effekten av skillnader i faktorer såsom ökad turtäthet, spårfaktor, bättre cykelparkering, högre exploateringsgrad, höjdskillnader.

En uppdelning görs för  sysselsatta med startpunkt utanför Lund, inom Lund samt för boende på Brunnshög. En sammanvägning av dessa pusselbitar ger den förväntade färdmedelsfördelning för resor till/från framtidens Brunnshög. 

Beräkningarna ger vid handen att 17% går eller cyklar, 29% åker kollektivt och 54% kör bil. Tredjedelsmålet nås alltså inte, se rapporten sid 27.

Åtgärdspaket

En rad olika åtgärder diskuteras såsom ökad närhet till hållplatser, cykelprioritet, ökat avstånd till p-platser, "mjuka" åtgärder typ kampanjer, parkeringsavgifter, parking cash out ( istället för subventionerad parkering erbjuds man kontanter om man använder ett alternativt färdmedel.

Sammantaget tror man sig då kunna lyfta andelen som åker kollektiv med 12% procentenheter till 41% och andelen som kör bil tror man sjunker med 17 procentenheter till 37% medan andel gående och cyklister ökar 5 procentenheter, från 17% till 22%.

I en interpellation till Byggnadsnämnden ordförande Christer Wallin har Sven-Bertil Persson konkretiserat några av de åtgärder som kommunen borde ställa sig bakom. Här nämns ett ökat avstånd mellan parkeringsplats och arbetsplatser till 300 meter, och mellan parkering och bostad till 150 meters avstånd. Man vill också ha höga p-avgifter - i nivå med förmånsbeskattningsvärdet för gratis parkering - någonstans mellan 1000 och 4000 kronor per månad.

Frågan är i vilken utsträckning som den nya kreativa klass som Brunnshög är tänkt för kommer att låta sig styras av denna typ av piskor i sitt val av färdmedel.

Det är svårt att värja sig från slutsatsen att  tredjedelsmålet för Brunnshögs del snarare är att se som en from förhoppning än som en bärkraftig prognos. Frågetecknet i rapportens titel kvarstår alltså.